Ședința ordinară a Consiliului local municipal Brăila din 30 septembrie 2019

De A.Frangu 25 Septembrie 2019, 10:49 In Obiectiv Braila

In data de 30 septembrie 2019, ora 9,00, în sala Companiei de utilități publice „Dunărea” S.A. Brăila se desfășoară ședința ordinară a Consiliului local municipal.

Proiectul ordinii de zi a ședinței:

1) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea de drept a mandatului de consilier local al Domnului FUSEA MARIAN - PAUL, ca urmare a aplicării prevederilor art. 204 alin. (2) lit. a) și alin. (6) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ.

2) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 147/16.04.2019, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 279/25.06.2019 referitoare la „Aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, pe anul 2019”.

3) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 148/16.04.2019 referitoare la aprobarea utilizării sumei de 56.000,00 mii lei din excedentul anual al bugetului local al Municipiului Brăila pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare pe anul 2019.

4) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Brăila, pe anul 2019.

5) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului  Brăila, pe anul 2019.

6) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ SEROPLANT BRĂILA, pe anul 2019.

7) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Organizarea şi desfăşurarea activităţii de transport în regim de taxi în Municipiul Brăila,  conform Legii nr. 38/2003,  privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare.

8) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea și completarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Brăila, aprobat prin H.C.L.M. nr.390/28.11.2016.

9) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea și completarea Regulamentului serviciului public de salubrizare din Municipiul Brăila, aprobat prin H.C.L.M. nr. 54/26.02.2016, cu modificările și completările ulterioare.

10) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 617/21.12.2017, referitoare la „Aprobarea tarifelor activităților din cadrul serviciului de salubrizare valabile începând cu data de 01.01.2018”, cu modificările și completările ulterioare.

11) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. nr. 296/27.06.2018, referitoare la „Constituirea Unității de Implementare și Monitorizare și a Unității de Evaluare aferente Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Brăila 2016 – 2023 (SIDU) și Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Brăila 2016 – 2030 (PMUD)”.

12) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea hărților strategice de zgomot pentru aglomerarea Brăila, aferente obiectivului de investiții ”Realizare hărți de zgomot în Municipiul Brăila”.

13) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 408/21.12.2015 referitoare la „Stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru Municipiul Brăila, precum și pentru instituțiile și serviciile publice din subordine, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare”, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 556/31.10.2018.

14) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Dotare sală sport - Școala Mihu Dragomir”, cu finanțare de la bugetul local.

15) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea proiectului „Consolidare, reabilitare, extindere și dotare Grădinița cu program normal nr.18, Brăila” și a cheltuielilor legate de proiect.

16) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea proiectului „Realizarea unei creșe în Cartierul Buzăului” și a cheltuielilor legate de proiect.

17) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea continuării procesului de contractare pentru proiectul , în condițiile majorării contribuției proprii în cadrul proiectului, față de contribuția aprobată prin H.C.L.M. Brăila nr. 544/31.10.2018.

18) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Documentației de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare stații de tramvai în vederea asigurării accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilități la serviciile de transport public de călători”.

19) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic <ȘCOALA GIMNAZIALĂ „FĂNUȘ NEAGU”>, situat în Brăila, șos. Buzăului nr. 30, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice – Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 62, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1533/24.07.2019.

20)  Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  Actualizarea datelor de identificare ale bunului înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, la poziția nr. 135, Capitolul D „Sisteme de alimentare cu energie termică, cu terenuri aferente”, în baza documentației cadastrale și a Raportului de evaluare.

21)  Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 129/21.03.2019 referitoare la <Radierea poziției nr.355 și actualizarea denumirii bunurilor înscrise la pozițiile nr. 326, 329, 332, 336, 338, 340, 342, 345, 346 și 353 de la Capitolul G6 – „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, din Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, conform procesului verbal de constatare nr.21614/28.11.2018>.

22) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  Desemnarea consilierilor locali municipali în Consiliile de Administraţie, precum și în componența Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Brăila.

23) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  Completarea Programului Activităților Cultural Sportiv – Educative ale Municipiului Brăila pentru realizarea în Brăila a unei Gale de Box profesionist în perioada 7 – 9 noiembrie 2019, în parteneriat cu King Promotion SRL.

24) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  Organizarea la Brăila, în perioada 7 – 9 noiembrie 2019, în parteneriat cu King Promotion România, a unei Gale de Box profesionist.

25) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea solicitării de schimbare a destinației terenului în suprafață de 19,00 mp, situat în Municipiul Brăila, str. Ulmului nr. 1, în incinta Școlii Gimnaziale „George Coșbuc”.

26) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Transmiterea în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, pe o perioadă de 5 ani, a terenului în suprafață de 3.385,21 mp și a corpurilor de construcție C4 (P+2) în suprafață construită de 419,00 mp, C6 cu suprafața construită de 794,00 mp și C7 în suprafață construită de 53,00 mp, proprietate publică a Municipiului Brăila, situate în Brăila, Calea Galați nr. 346A.

27) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 215/29.07.2015 referitoare la „Atribuirea în folosință gratuită, pe durata funcționării capacităților energetice și acordarea dreptului de a executa rețele subterane”, solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila.

28) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.

29) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Închirierea prin încredințare directă a unui teren ce aparţine domeniului public al Municipiului Brăila, în vederea amplasării unei terase cu caracter permanent în fața spațiului comercial.

30) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Repartizarea prin încredinţare directă, spre închiriere, a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Brăila, str. Polonă, nr. 18, PARTIDULUI  LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE – FILIALA JUDEȚEANĂ BRĂILA, în vederea desfăşurării activităţii.

31) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea măsurilor pentru clarificarea situației juridice și tehnice a terenului situat în Brăila, str. Grației, nr.42.

32) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparţin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.

33) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.

34) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Prelungirea termenului de închiriere a apartamentelor atribuite prin încredinţare directă, ca locuinţe de serviciu Teatrului „Maria Filotti” Brăila.

35) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.

36)  Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea măsurilor pentru perfectarea schimbului având ca obiect terenul în suprafață de 323,00 mp, situat în Brăila, str. G-ral Gheorghe Avramescu nr. 10 lot 1/1/2/2/1, proprietatea societății ORANGE DEVELOPMENT ONE S.R.L. și terenul în suprafață de 199,00 mp, situat în Brăila, str. G-ral Gheorghe Avramescu nr. 10 lot 1/1/1/1, proprietatea privată a Municipiului Brăila.

37) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 130,00 mp, situat în Brăila, str. Eftimie Murgu     nr. 67, NCP 93449, solicitantului BOLDIANU LAURENȚIU, în vederea extinderii construcțiilor existente pe terenul din str. Eftimie Murgu nr. 67, NCP 89314.

38)  Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 102,20 mp indiviz din suprafața de 220,00 mp, situat în Brăila, str. Barbu Ștefănescu Delavrancea nr. 52, NCP 83881, solicitanților DRAGOMIR STELA, DRAGOMIR CARMEN, DRAGOMIR FLORICA și DRAGOMIR ROMICĂ, teren pe care se află amplasate construcțiile C1 și C2, proprietatea acestora.

39) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 502,00 mp indiviz din 622,00 mp, situat în Brăila, str. Ceahlăului nr. 55, NCP 93665, solicitantei ONCIOIU GEORGETA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2, C3 și C4, proprietatea acesteia.

40) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 249,00 mp, situat în Brăila, str. Ion Slavici nr. 64, NCP 88008, solicitanților PANȚURU BORIS – ALEXANDRU și PANȚURU RADA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.

41)  Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 10,13 mp indiviz din suprafața totală real măsurată de 160,00 mp, situat în Brăila, str. Olteniei nr. 7 lot 2, NCP 91509,solicitanților UȘURELU IONICA - IULIANA și UȘURELU ȘTEFAN, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.

42) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 5,00 mp indiviz din 264,00 mp, situat în Brăila, str. George Coșbuc nr. 52, NCP 88888, solicitantului VASILE CONSTANTIN, teren pe care se află amplasate construcțiile C5, C6 și C7, proprietatea acestuia.

43) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L. situată în Brăila, str. Radu Popescu, nr. 10, bl. E, sc. 1, et. 1, ap. 3.

44) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L. situată în Brăila, str. Radu Popescu, nr. 10, bl. E, sc. 1, et. 1, ap. 4.

45) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L. situată în Brăila, str. Radu Popescu, nr. 10, bl. E, sc. 2, parter, ap. 9.

46) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L. situată în Brăila, str. Radu Popescu, nr. 10, bl. E, sc. 2, parter, ap. 10.

47) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L. situată în Brăila, str. Radu Popescu, nr. 10, bl. E, sc. 2, et. 1, ap. 11.

48) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L. situată în Brăila, str. Salcâmului,  nr. 2, bl. A6, sc. 1, et. 1, ap. 4.

49) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Schimbarea destinației ap. 8, bloc C, str. Radu Popescu nr.8, din regim de locuință socială destinată închirierii persoanelor evacuate sau care urmează să fie evacuate, ca urmare a aplicării legilor de restituire, în locuință pentru tineri, construită în vederea închirierii de către Agenția Națională pentru Locuințe.

50) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Gheorghe Constantinescu nr. 109 lot 1A, în suprafaţă de 269,00 mp, NCP 16910, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 118/30.03.2007 în favoarea domnului MOISOIU MARIO-VIVIAN.

51) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Atribuirea denumirii de „Strada Bega”, drumului de acces către loturile destinate pentru construirea de locuințe, situat în Brăila, Tarlaua 3, Parcela 28/2/7, în suprafață de      685,00 mp, identificat cu NCP 5460.

52) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, B-dul Al. I. Cuza nr. 43 (teren indiviz 118 mp din 444 mp + construcțiile: C15, C16, C17, C1-U1, C14-U1), NCP 80979, 80979-C1-U1 și 80979-C14-U1.

53) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Golești nr. 54 bis (teren + corpurile C1 și C2), NCP 1084.

54) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Împăratul Traian nr. 2 (ap. 7, et. 1 din C1 și teren indiviz 227,3 mp din 423 mp), NCP 75818 și 75818-C1-U7.

55) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Nicolae Grigorescu nr. 12, lot 1 (C1 + teren), NCP 80559.

56) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Mihai Eminescu nr. 8, bl. 10-12-14, sc. 1, et. 1, ap. 2, NCP 82426-C1-U3.

57) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unor bunuri (teren Perimetrul III) aflate în administrarea R.A. ”ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” BRĂILA.

58) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna octombrie 2019.

59) Alte probleme.

P R I M A R,
VIOREL – MARIAN DRAGOMIR

 

Autor A.Frangu 25 Septembrie 2019, 10:49 In Obiectiv Braila
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii