Brexit: Comisia Europeană pune în aplicare un plan de contingență pentru eventualitatea în care nu se ajunge la un acord în anumite sectoare

De Redactia 21 Decembrie 2018, 11:31 Euro

Regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană peste 99 de zile.
Având în vedere că în Regatul Unit persistă incertitudini în ceea ce privește procesul de ratificare a acordului de retragere, astfel cum a fost convenit între UE și Regatul Unit la 25 noiembrie 2018 și în contextul apelului privind intensificarea activității de pregătire la toate nivelurile și pentru orice rezultat, lansat săptămâna trecută de Consiliul European (articolul 50), Comisia Europeană a început, astăzi, să pună în aplicare Planul de contingență pentru eventualitatea în care nu se ajunge la niciun acord. Acest lucru este în conformitate cu angajamentul Comisiei de a adopta, până la sfârșitul anului, toate propunerile necesare în cazul în care nu se ajunge la niciun acord, astfel cum s-a subliniat în cea de a doua comunicare a sa privind pregătirile, publicată la 13 noiembrie 2018.

Pachetul prezentat astăzi include 14 măsuri care vizează un număr limitat de domenii în care scenariul no deal ar crea perturbări majore pentru cetățenii și întreprinderile din UE-27. Printre aceste domenii se numără serviciile financiare, transportul aerian, vama și politica privind clima.

Comisia consideră că este esențial și urgent să adopte aceste măsuri astăzi, pentru a se asigura că măsurile de contingență necesare pot intra în vigoare la 30 martie 2019 și pentru a limita cele mai importante perturbări care ar putea fi cauzate de lipsa unui acord în aceste domenii.

Aceste măsuri nu vor atenua – și nu au capacitatea de a diminua – impactul global al unui scenariu no deal, nu compensează în vreun fel lipsa de pregătire a părților interesate și nici nu reproduc toate avantajele conferite de statutul de stat membru al UE sau condițiile unei eventuale perioade de tranziție, astfel cum se prevede în acordul de retragere. Măsurile se limitează la anumite domenii în care sunt absolut necesare pentru protejarea intereselor vitale ale UE și în care măsurile de pregătire, în sine, nu sunt suficiente. Ca regulă generală, acestea vor avea un caracter temporar și un domeniu de aplicare limitat și vor fi adoptate unilateral de către UE. Aceste măsuri iau în considerare discuțiile cu statele membre și completează măsurile de pregătire care au fost deja adoptate, astfel cum se prevede în cele două comunicări anterioare privind pregătirile pentru retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană.

În săptămânile următoare, Comisia va continua să pună în aplicare planul său de contingență și va monitoriza necesitatea unor măsuri suplimentare, sprijinind, în continuare, statele membre în activitatea lor de pregătire.

Drepturile cetățenilor au prioritate: dreptul de ședere și coordonarea securității sociale

Comisia a acordat în mod constant prioritate cetățenilor, pe parcursul acestor negocieri și al activității sale de pregătire pentru un scenariu no deal și pentru situații neprevăzute. Comunicarea de astăzi invită statele membre să adopte o abordare generoasă în ceea ce privește drepturile cetățenilor Regatului Unit în UE, cu condiția ca Regatul Unit să adopte aceeași abordare în ceea ce privește drepturile cetățenilor UE.

În special, statele membre ar trebui să ia măsuri pentru a se asigura că cetățenii Regatului Unit care, la data retragerii, își au reședința legală în UE vor continua să fie considerați rezidenți legali. Statele membre ar trebui să adopte o abordare pragmatică în ceea ce privește acordarea statutului de rezident temporar. Se reamintește faptul că deja Comisia a adoptat o propunere de regulament care scutește resortisanții Regatului Unit de obligația de a deține viză, cu condiția ca toți cetățenii UE să fie, de asemenea, scutiți de obligația de a deține o viză pentru Regatul Unit.

În ceea ce privește coordonarea securității sociale, Comisia consideră că este necesar ca statele membre să ia toate măsurile posibile pentru a asigura securitatea juridică și pentru a proteja drepturile dobândite de cetățenii din UE-27 și de resortisanții Regatului Unit care și-au exercitat dreptul la liberă circulație înainte de 30 martie 2019.

Reglementarea sectorială

Servicii financiare

După o analiză aprofundată a riscurilor legate de un scenariu no deal în sectorul financiar, Comisia a constatat că, pentru a proteja stabilitatea financiară în UE-27, este necesar doar un număr limitat de măsuri de contingență.

Prin urmare, Comisia a adoptat astăzi următoarele acte:

- o decizie de echivalare temporară și condiționată, pentru o perioadă fixă, limitată la 12 luni, care să asigure faptul că nu va exista nicio perturbare imediată a compensării centrale a instrumentelor financiare derivate;
- o decizie de echivalare temporară și condiționată, pentru o perioadă fixă, limitată la 24 de luni, care să asigure faptul că nu va exista nicio perturbare imediată a serviciilor depozitarilor centrali pentru operatorii din UE care recurg în prezent la operatori din Regatul Unit;
- două regulamente delegate care facilitează novația, pentru o perioadă fixă, de 12 luni, a unor contracte derivate extrabursiere, prin care se transferă un contract al unei contrapărți stabilite în Regatul Unit către o contraparte stabilită în UE-27.

Transporturi

Comisia a adoptat astăzi două măsuri care vor evita întreruperea totală a traficului aerian între UE și Regatul Unit, în cazul unui scenariu no deal. Aceste măsuri vor asigura doar conectivitatea de bază și nu vor reproduce în niciun fel avantajele semnificative pe care le conferă statutul de membru al cerului unic european. Măsurile sunt condiționate de acordarea, de către Regatul Unit, a unor drepturi echivalente transportatorilor aerieni din UE, precum și de asigurarea unor condiții de concurență loială de către acesta.

- O propunere de regulament privind asigurarea temporară (pentru o perioadă de 12 luni) a furnizării anumitor servicii aeriene între Regatul Unit și UE
- O propunere de regulament privind prelungirea temporară (pentru o perioadă de 9 luni) a valabilității anumitor licențe de siguranță a aviației

Comisia a adoptat, de asemenea, o propunere de regulament care vizează să le permită operatorilor din Regatul Unit să transporte temporar (timp de nouă luni) mărfuri în UE, cu condiția ca Regatul Unit să confere drepturi echivalente operatorilor de transport rutier din UE și să respecte condițiile de concurență loială.

Vamă și exportul de mărfuri

În lipsa unui acord, toate actele legislative relevante ale UE privind importul și exportul de mărfuri se vor aplica în cazul mărfurilor care circulă între UE și Regatul Unit. Comisia a adoptat astăzi următoarele măsuri tehnice:

- un regulament delegat pentru a include mările din jurul Regatului Unit în dispozițiile privind termenele în care trebuie depuse declarațiile sumare de intrare și declarațiile prealabile la ieșire, înainte de intrarea pe teritoriul vamal al Uniunii sau de părăsirea acestuia;
- o propunere de regulament prin care Regatul Unit este inclus pe lista țărilor pentru care autorizația generală de export al produselor cu dublă utilizare este valabilă pe întreg teritoriul UE.

Cu toate acestea, este esențial ca statele membre să ia toate măsurile necesare pentru a fi în măsură să aplice Codul vamal al Uniunii și normele relevante privind impozitarea indirectă în ceea ce privește Regatul Unit.

Politica UE în domeniul climei

Comisia a adoptat astăzi următoarele acte în domeniul legislației UE privind clima, pentru a se asigura că un scenariu no deal nu va afecta buna funcționare și integritatea de mediu a sistemului de comercializare a certificatelor de emisii:

- o decizie privind suspendarea temporară pentru Regatul Unit a alocării cu titlu gratuit a certificatelor de emisii, a licitării și a schimbului de credite internaționale începând cu 1 ianuarie 2019;
- o decizie de punere în aplicare care permite o alocare adecvată a cotelor anuale pentru întreprinderile din Regatul Unit, în scopul asigurării accesului acestora la piața UE-27 (până la 31 decembrie 2020);
- un regulament de punere în aplicare care să asigure faptul că în raportarea efectuată de întreprinderi se face distincție între piața UE și piața Regatului Unit, pentru a se permite o alocare corectă a cotelor în viitor.

Programul PEACE

Comisia și-a reiterat astăzi angajamentul de a asigura continuarea, indiferent de scenariul final, a programelor actuale la care participă comitatele de graniță ale Irlandei și Irlanda de Nord. Dată fiind importanța programului PEACE, Comisia a prezentat astăzi o propunere de regulament privind continuarea acestui program în Irlanda de Nord până la sfârșitul anului 2020, în lipsa unui acord. În ceea ce privește perioada de după 2020, Comisia a propus deja, ca parte a propunerilor sale privind următorul cadru financiar multianual, continuarea și consolidarea sprijinului transfrontalier pentru pace și reconciliere în comitatele de graniță ale Irlandei și în Irlanda de Nord.

Alte măsuri

Comisia a adoptat, de asemenea, un regulament delegat privind includerea Regatului Unit în statisticile privind balanța de plăți, comerțul internațional cu servicii și investițiile străine directe.

Etapele următoare

Comisia invită Parlamentul European și Consiliul să asigure adoptarea actelor legislative propuse, astfel încât acestea să intre în vigoare până la 29 martie 2019. Comisia reamintește, de asemenea, Parlamentului European și Consiliului, faptul că este important ca actele delegate să intre în vigoare cât mai curând posibil.

În ceea ce privește actele delegate, perioada obișnuită de examinare de către Parlamentul European și Consiliu este, de regulă, de două până la trei luni (două luni pentru Regulamentul delegat privind declarațiile sumare și declarațiile prealabile la ieșire; trei luni pentru Regulamentul delegat privind includerea Regatului Unit în statisticile UE; maximum trei luni pentru regulamentele delegate privind anumite tipuri de contracte, inclusiv contractele derivate extrabursiere). Actele delegate pot intra în vigoare mai devreme în cazul în care atât Parlamentul European, cât și Consiliul informează Comisia, înainte de sfârșitul perioadei de examinare, cu privire la faptul că nu vor contesta actele în cauză.

Context

La 14 noiembrie 2018, negociatorii Comisiei și ai Regatului Unit au convenit asupra termenilor acordului de retragere. La 22 noiembrie 2018, Comisia a aprobat acordul de retragere final. La 25 noiembrie 2018, Consiliul European (articolul 50) a aprobat acordul de retragere și a invitat Comisia, Parlamentul European și Consiliul să ia măsurile necesare pentru garantarea intrării în vigoare a acordului la 30 martie 2019, astfel încât să se asigure o retragere ordonată a Regatului Unit din UE.

La 5 decembrie 2018, Comisia a prezentat două propuneri de decizii ale Consiliului privind semnarea acordului de retragere. Pentru ca acordul de retragere să intre în vigoare, Consiliul trebuie să autorizeze acum semnarea textului în numele Uniunii, iar Parlamentul European trebuie să își dea aprobarea înainte ca acordul să fie încheiat de Consiliu. Acordul de retragere va trebui să fie ratificat de Regatul Unit, în conformitate cu propriile cerințe constituționale.

Ratificarea acordului de retragere este, în continuare, obiectivul și, totodată, prioritatea Comisiei. Astfel cum s-a subliniat în prima comunicare a Comisiei privind pregătirile pentru Brexit, publicată la 19 iulie 2018, indiferent de scenariul avut în vedere, alegerea Regatului Unit de a părăsi Uniunea Europeană va cauza perturbări semnificative.

Prin urmare, părțile interesate, precum și autoritățile naționale și autoritățile UE trebuie să se pregătească pentru cele două scenarii principale posibile:

- dacă acordul de retragere este ratificat înainte de 30 martie 2019, dreptul UE va înceta să se aplice Regatului Unit și în Regatul Unit la 1 ianuarie 2021, adică după o perioadă de tranziție de 21 de luni;
- dacă acordul de retragere nu este ratificat înainte de 30 martie 2019, nu va exista o perioadă de tranziție, iar dreptul UE va înceta să se aplice Regatului Unit și în Regatul Unit începând cu 30 martie 2019. În acest caz, se vorbește despre un scenariu „fără acord” (no deal) sau „situație-limită” (cliff-edge).

În ultimul an, Comisia a publicat peste 78 de comunicări specifice sectoriale de pregătire, pentru a informa publicul cu privire la consecințele retragerii Regatului Unit în absența unui acord de retragere. Acestea sunt disponibile în toate limbile oficiale ale UE. Comisia a purtat, de asemenea, discuții tehnice cu statele membre ale UE-27, atât în ceea ce privește aspectele generale legate de gradul de pregătire, cât și în ceea ce privește măsurile specifice de pregătire sectorială, juridică și administrativă.

 

Autor Redactia 21 Decembrie 2018, 11:31 Euro
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii