Noi reglementari privind facturile fiscale

De Redactia 05 Octombrie 2012, 14:00 Economie
Directia Generala a Finantelor Publice judet Braila informeaza contribuabilii ca, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.621/29.08.2012 a fost publicata O.G. nr.15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal.

În cele ce urmeaza prezentam principalele prevederi referitoare la regimul facturilor fiscale, care vor intra în vigoare începând cu 1.ianuarie.2013

Elementele facturii:
Conform prevederilor Codului Fiscal, sunt considerate facturi documentele sau mesajele pe suport hârtie ori în format electronic care contin în mod obligatoriu urmatoarele informatii:
a) numarul de ordine, în baza uneia sau a mai multor serii, care identifica factura în mod unic;
b) data emiterii facturii;
c) data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data încasarii unui avans, în masura în care aceasta data este anterioara datei emiterii facturii;
d) denumirea/numele, adresa si codul de înregistrare în scopuri de T.V.A. sau, dupa caz, codul de identificare fiscala al persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile;
e) denumirea/numele furnizorului/prestatorului care nu este stabilit în România si care si-a desemnat un reprezentant fiscal, precum si denumirea/numele, adresa si codul de înregistrare în scopuri de T.V.A., conform art.153 din Legea nr.571/2003 privind Codul
Fiscal, ale reprezentantului fiscal;
f) denumirea/numele si adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum si codul de înregistrare în scopuri de T.V.A. sau codul de identificare fiscala al beneficiarului, daca acesta este o persoana impozabila ori o persoana juridica neimpozabila;
g) denumirea/numele beneficiarului care nu este stabilit în România si care si-a desemnat un reprezentant fiscal, precum si denumirea/numele, adresa si codul de înregistrare prevazut la art.153 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, ale
reprezentantului fiscal;
h) denumirea si cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, precum si particularitatile prevazute la art.125 cu 1 alin.(3) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal în definirea bunurilor, în cazul livrarii intracomunitare de mijloace de transport noi;
i) baza de impozitare a bunurilor si serviciilor ori, dupa caz, avansurile facturate, pentru fiecare cota, scutire sau operatiune netaxabila, pretul unitar,exclusiv taxa, precum si rabaturile, remizele, risturnele si alte reduceri de pret, în cazul în care acestea nu sunt incluse în pretul unitar;
j) indicarea cotei de taxa aplicata si a sumei taxei colectate, exprimate în lei, în functie de cotele taxei;
k) în cazul în care factura este emisa de beneficiar în numele si în contul furnizorului, mentiunea „autofactura”;
l) în cazul în care este aplicabila o scutire de taxa,trimiterea la dispozitiile aplicabile din prezentul titlu si din Directiva 112, sa existe mentiunea din care sa rezulte ca livrarea de bunuri ori prestare de servicii face obiectul unei scutiri;
m) în cazul în care clientul este persoana obligata la plata T.V.A.,mentiunea „taxarea inversa”;
n) în cazul în care se aplica regimul special pentru agentiile de turism, mentiunea “regimul marjei – agentii de turism”;
o) daca se aplica unul dintre regimurile speciale pentru bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati, una dintre mentiunile: “regimul marjei - bunuri second-hand”, “ regimul marjei – opere de arta”, „regimul marjei – obiecte de colectie si antichitati”, dupa caz;
p) În cazul în care exigibilitatea T.V.A. intervine la data încasarii contravalorii integrale sau partiale a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii, mentiunea „T.V.A. la încasare”;
q) o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci când se emit mai multe facturi ori documente pentru aceeasi operatiune;

Facturile pot fi emise si în sistem simplificat si trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
a) data emiterii
b) identificarea persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile
c) identificarea tipului de bunuri sau servicii furnizate
d) suma taxei colectate sau informatiile necesare pentru calcularea acesteia.
e) în cazul documentelor sau mesajelor tratate drept factura, o referire specifica si clara la factura initiala si la detaliile specifice care se modifica.

Orice document sau mesaj care modifica si care se refera în mod specific si fara ambiguitati la factura initiala are acelasi regim juridic ca si o factura.

Facturile pot fi emise si primite în format electronic, daca acestea contin informatiile prezentate mai sus.

Conditiile de emitere a facturilor
Persoana impozabila trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar,în urmatoarele situatii:
a) pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii efectuate
b) pentru fiecare vânzare la distanta pe care a efectuat-o, în conditiile art.132 alin.(2) si (3) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal.
c) pentru livrarile intracomunitare de bunuri efectuate în conditiile art.143 alin.(2) lit,a) – c) din Codul Fiscal.
d) pentru orice avans încasat în legatura cu una dintre operatiunile mentionate la lit.a) si b)
Important! Prin exceptie, pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii efectuate si pentru orice avans încasat în legatura cu una dintre operatiunile mentionate la lit.a) si b), persoana impozabila nu are obligatia emiterii de facturi pentru operatiunile scutite fara drept de deducere a taxei conform art.141 alin.(1) si (2) din Codul Fiscal. Persoana înregistrata conform art.153 trebuie sa autofactureze fiecare livrare de bunuri sau prestare de servicii catre sine cel târziu pâna în cea
de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei în care ia nastere faptul generator al taxei, cu exceptia cazului în care factura a fost deja emisa.

Persoana impozabila trebuie sa emita o autofactura, cel târziu pâna în cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei în care ia nastere faptul generator al taxei, pentru fiecare transfer efectuat în alt stat membru, în conditiile prevazute la art. 128 alin.(10), si pentru fiecare operatiune asimilata unei achizitii intracomunitare de bunuri efectuate în România în conditiile prevazute la art.130 indice 1 alin.(2) lit.(a).

Operatiuni pentru care nu se emit facturi

Prin exceptie, pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii efectuate, persoana impozabila este scutita de obligatia emiterii facturii pentru urmatoarele operatiuni, cu exceptia cazului în care beneficiarul solicita factura:
a) livrarile de bunuri prin magazinele de comert cu amanuntul si prestarile de servicii catre populatie, pentru care este obligatorie emiterea de bonuri fiscale, conform O.U.G. nr.28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice-fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
b) livrarile de bunuri si prestarile de servicii, altele decât cele mentionate la lit.a), furnizate catre beneficiari persoane neimpozabile, altele decât persoanele juridice neimpozabile,pentru care este obligatorie emiterea de documente legal
aprobate, fara nominalizarea cumparatorului, cum ar fi transportul persoanelor pe baza biletelor de calatorie sau abonamentelor, accesul pe baza de bilet la: spectacole. muzee,cinematografe,evenimente sportive, târguri, expozitii.
c) livrarile de bunuri si prestarile de servicii, altele decât cele mentionate la lit.a) si b), furnizate catre beneficiari, persoane neimpozabile, altele decât persoanele juridice neimpozabile, care prin natura lor nu permit  furnizorului/prestatorului identificarea beneficiarului, cum sunt: livrarile de bunuri efectuate prin automate comerciale, serviciile de parcari auto a caror contravaloare se
încaseaza prin automate, servicii de reîncarcare electronica a cartelelor telefonice preplatite.Prin norme se vor stabili documentele pe care furnizorii/prestatorii trebuie sa le întocmeasca în vederea determinarii corecte a bazei de impozitare si a taxei colectate pentru astfel de operatiuni.

Persoana impozabila care nu are obligatia de a emite facturi poate opta pentru emiterea facturii.

Facturi simplificate

Persoana impozabila care are obligatia de a emite facturi, precum si persoana impozabila care nu are obligatia de a emite facturi, dar opteaza pentru emiterea facturii, pot emite facturi simplificate în oricare dintre urmatoarele situatii:
a) atunci când valoarea facturilor, inclusiv T.V.A., nu este mai mare de 100 euro.Cursul de schimb utilizat pentru determinarea în euro a valorii facturii este cursul prevazut la art.139 indice 1.
b) În cazul documentelor sau mesajelor care modifica si care se refera în mod specific si fara ambiguitati la factura initiala si au acelati regim juridic ca si o factura.

Facturi centralizatoare

Persoana impozabila poate întocmi o factura centralizatoare pentru mai multe livrari separate de bunuri, prestari separate de servicii catre acelati client, în urmatoarele conditii:
a) sa se refere la operatiuni pentru care a luat nastere faptul generator de taxa sau pentru care au fost încasate avansuri într-o perioada ce nu depaseste o luna calendaristica.
b) toate documentele emise la data livrarii de bunuri, prestarii de servicii sau încasarii de avansuri sa fie obligatoriu anexate la factura centralizatoare.
Pot fi emise facturi de catre beneficiar în numele si în contul furnizorului/prestatorului în conditiile stabilite prin norme. Pot fi emise facturi de catre un tert în numele si în contul furnizorului/prestatorului în conditiile stabilite prin norme, cu exceptia situatiei în care partea terta este stabilita într-o tara cu care nu exista niciun instrument juridic referitor la asistenta reciproca.

Alte precizari
Pe lânga cele precizate mai sus, O.G. nr.15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, mai prevede si urmatoarele reglementari:
- sumele indicate pe factura se pot exprima în orice moneda, cu conditia ca valoarea T.V.A. colectata sa fie exprimata în lei.În situatia în care valoarea taxei colectate este exprimata într-o alta moneda, aceasta va fi convertita în lei, utilizând cursul de schimb prevazut la art.139 indice 1.
- utilizarea facturii electronice face obiectul acceptarii de catre destinatar.
- autenticitatea originii, integritatea continutului si lizibilitatea unei facturi, indiferent daca este pe suport hârtie sau în format electronic, trebuie garantata de la momentul emiterii pâna la sfârsitul perioadei de stocare a facturii.Fiecare persoana
impozabila stabileste modul de garantare a autenticitatii originii, a integritatii continutului si a lizibilitatii facturii.
- semnarea si stampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie sa le contina factura
- persoana impozabila trebuie sa asigure stocarea copiilor facturilor pe care le-a emis sau care au fost emise de catre client ori de un tert în numele si în contul sau, precum si a tuturor facturilor primite.
- persoana impozabila poate decide locul de stocare al facturilor, cu conditia ca acestea sau informatiile stocate sa fie puse la dispozitia autoritatilor competente fara nicio întârziere ori de câte ori se solicita acest lucru.Cu toate acestea,locul de stocare a facturilor ales de persoana impozabila nu poate fi situat pe teritoriul unei tari cu care nu exista niciun instrument juridic referitor la asistenta reciproca.
- prin exceptie de la prevederile aliniatului de mai sus, persoana impozabila care are sediul activitatii economice în România are obligatia de a stoca pe teritoriul României facturile emise si primite, precum si facturile emise de client sau de un tert în numele si în contul sau, altele decât cele electronice pentru care persoana impozabila garanteaza accesul on-line organelor fiscale competente.Aceeasi obligatie îi revine si persoanei impozabile stabilite în România printr-un sediu fix cel putin pe perioada
existentei pe teritoriul României a sediului fix.
- în situatia în care locul de stocare nu se afla pe teritoriul României,persoanele impozabile stabilite în România în sensul art.125 indice 1 alin.(2) trebuie sa comunice organelor fiscale competente locul de stocare a facturilor sau a informatiilor stocate
- facturile pot fi stocate pe suport hârtie sau în format electronic,indiferent de forma originala în care au fost trimise sau puse la dispozitie.În cazul facturilor stocate prin mijloace electronice, persoanele impozabile vor stoca prin mijloace electronice si datele ce garanteaza autenticitatea originii si integritatea continutului facturilor.
- în scopuri de control, organele fiscale competente pot solicita traducerea în limba româna, în anumite situatii sau pentru anumite persoane impozabile, a facturilor emise pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii pentru care locul livrarii, respectiv prestarii se considera a fi România, conform prevederilor art.132 si 133,
precum si a facturilor primite de persoane impozabile stabilite în România în sensul art.125 indice 1 alin.(2).
- în scopuri de control, în cazul stocarii prin mijloace electronice a facturilor emise sau primite în alt stat, garantând accesul on-line la date, persoana impozabila stabilita în România în sensul art.125 indice 1 alin.(2) are obligatia de a permite organelor fiscale competente din România accesarea, descarcarea si utilizarea
respectivelor facturi.De asemenea, persoana impozabila nestabilita în România care stocheaza prin mijloace electronice facturi emise sau primite pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii impozabile în România are obligatia de a permite organelor fiscale din România accesarea, descarcarea si utilizarea respectivelor
facturi, indiferent de statul în care se afla locul de stocare pentru care a optat.
Ministerul Finantelor Publice va emite Norme Metodologice de aplicare a prevederilor art.155 din Codul Fiscal.


 

Autor Redactia 05 Octombrie 2012, 14:00 Economie
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii

libris.ro

 

 

Publicitate