Ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Brăila din 28 noiembrie 2019

De Redactia 26 Noiembrie 2019, 22:09 Administrative

In data de 28 noiembrie 2019, ora 9,00, în Sala Companiei de Utilități Publice „Dunărea” S.A. are loc ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Brăila.

Proiectul ordinii de zi:

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 147/16.04.2019 referitoare la „Aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, pe anul 2019”, cu modificările ulterioare. - avize Comisiile nr.1 și 4

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Acordarea de granturi unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Brăila pentru premierea elevilor și cadrelor didactice cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare (media 10 la examenul de evaluare națională/bacalaureat) în anul școlar 2018-2019. - avize Comisiile nr.1 și 4

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Acordarea de granturi unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Brăila pentru premierea elevilor și cadrelor didactice cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare (olimpiade școlare/competiții internaționale și naționale) în anul școlar 2018-2019. - avize Comisiile nr.1 și 4

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2019. - aviz Comisia nr.1

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ŞI ADMINISTRARE  PORTUARĂ BRĂILA,  pe anul 2019. - aviz Comisia nr.1

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Brăila pe anul 2019. -  aviz Comisia nr.1

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al REGIEI AUTONOME „ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE BRĂILA”, pe anul 2019. - aviz Comisia nr.1

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce urmează a fi prestate în anul 2020. – aviz Comisia nr.4

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea, pentru anul 2020, a încheierii convențiilor provizorii pentru acordarea de servicii de asistență socială, încheiate între Consiliul Local Municipal Brăila, prin Direcția de Asistență Socială și asociația/fundația/cultul recunoscut în România selectată/selectat în baza Legii nr.34/1998. - avize Comisiile nr.1, 4 și 5

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea numărului mediu lunar al legitimațiilor pentru care Direcția de Asistență Socială va asigura plata gratuității transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă persoanelor cu dizabilități încadrate în gradul grav și accentuat de handicap, asistenților personali cât și însoțitorilor acestora, pentru anul 2020. – aviz Comisia nr.4

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.121/21.03.2019 referitoare la “Stabilirea componenţei nominale a echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică la nivelul Municipiului Brăila”. – aviz Comisia nr.4

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea prevederilor articolului 2 din H.C.L.M. Brăila nr. 728/20.12.2018 referitoare la “Înfiinţarea ADĂPOSTULUI DE NOAPTE, prin reorganizarea Centrului Social de Găzduire in Regim de Urgenţă Brăila”. – avize Comisiile nr. 1, 2, 3, 4 și 5

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Notelor de fundamentare și a tarifelor pentru activitățile de punere în funcțiune, întreținere și trecere în conservare, inclusiv transport, a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale și a cișmelelor stradale de apă potabilă, începând cu anul 2020. - avize Comisiile nr.1, 2, 3, 4 și 5

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea proiectului “Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Brăila'', a documentației tehnico- economice faza I, a indicatorilor tehnico- economici, precum și depunerea acestuia în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ. - avize Comisiile nr.1 și 2

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.542/31.10.2018 referitoare la <Aprobarea documentației tehnico – economice Documentație de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Sistem irigații Faleza Dunării”>. - avize Comisiile nr.1 și 2

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea și completarea H.C.L.M. Brăila nr. 292/17.07.2017 referitoare la <Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi Cartier Radu Negru”>, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 295/25.06.2019. - avize Comisiile nr.1 și 2

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic „Împrejmuire cimitirul Sfântul Constantin”, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul G, Subcapitolul G10 – „Cimitire”, poziția nr. 5, conform procesului – verbal la terminarea lucrărilor nr. 14814/26.09.2019. - avize Comisiile nr.1 și 2

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea Capitolului G, Subcapitolul G11 – „Rețea de iluminat public”, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011 și completat prin H.C.L.M. nr. 167/29.06.2015, cu două noi poziții, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 11040/08.04.2019. - avize Comisiile nr.1 și 2

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea Capitolului G, Subcapitolul G11 - „Rețea de iluminat public”, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011 și completat prin H.C.L.M. Brăila nr. 167/29.06.2015, cu două noi poziții, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 19419/21.06.2019. - avize Comisiile nr.1 și 2

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Transmiterea în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare şi Gospodărire Locală Brăila, a unor bunuri publice – locuri de joacă, înscrise in inventarul domeniului public al Municipiului Brăila actualizat conform H.C.L.M. 325/2011, la cap.G6- Spatii verzi, locuri de joacă și parcări. Comisiile nr. 1, 2 și 5

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Propunerea de emitere a unei Hotărâri de Guvern referitoare la „Transmiterea unei părți din imobilul 567, situat în Brăila, Calea Călăraşilor nr.236, înscris în Cartea Funciară nr. 92878, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al Municipiului Brăila”. - aviz Comisia nr.2

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 215/29.07.2015 referitoare la „Atribuirea în folosință gratuită, pe durata funcționării capacităților energetice și acordarea dreptului de a executa rețele subterane”, solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila. - aviz Comisia nr.2

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”. - aviz Comisia nr.2

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Închirierea prin încredințare directă a unui teren ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila ce poate fi ocupat de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 245/30.06.2017. - avize Comisiile nr.1 și 2

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Perfectarea unui act adiţional la contractul de închiriere nr. 198/13.02.1997, încheiat între Municipiul Brăila şi Societatea MAVINUT S.R.L., în sensul majorării suprafeţei de teren de la 30,23 mp la 52,23 mp, teren ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Calea Călărașilor, în fața Restaurantului Ciocârlia – modul comercial. - avize Comisiile nr.1 și 2

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul H.C.L.M. Brăila nr. 527/30.09.2019 referitoare la „Închirierea prin încredințare directă a unui teren ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, în vederea amplasării unei terase cu caracter permanent în fața spațiului comercial”. - aviz Comisia nr.2

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila. - aviz Comisia nr.2

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila. - aviz Comisia nr.2

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”. - avize Comisiile nr.1, 2 și 5

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Atribuirea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 128,00 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. 1 Decembrie 1918 nr. 51, solicitantei DIRECȚIA SANITAR VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR BRĂILA, teren pe care se află amplasată construcția C1, aparținând domeniului public al statului și aflată în administrarea Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor - Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Brăila. - avize Comisiile nr.1și 2

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 13,00 mp indiviz din suprafața de 663,00 mp, situat în Brăila, str. Dudului nr. 3, NCP 93453, societății TEMPESTA TRADING S.R.L., teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acesteia. - avize Comisiile nr.1 și 2

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 222,00 mp, situat în Brăila, str. Cantonului nr. 25, NCP 93797, solicitantei CHIRIC NELUȚA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 și C3 proprietatea acesteia. - avize Comisiile nr.1 și 2

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 162,00 mp indiviz din suprafața de 261,00 mp, situat în Brăila, str. Cernăuți nr. 8A, NCP 94224, solicitanților COLȚ MARIȚA și COLȚ IFRIM, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2, C3 și C4, proprietatea acestora. - avize Comisiile nr.1 și 2

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 297,00 mp, situat în Brăila, str. Prahovei nr. 24, NCP 93390, solicitantei TOADER MIRELA – GIANINA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acesteia. - avize Comisiile nr.1 și 2

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L. situată în Brăila, str. Radu Popescu, nr. 6, bl. A, sc. 1, et. 2, ap. 5.- avize Comisiile nr.1 și 2

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L. situată în Brăila, str. Sulina, nr. 4, bl. A1, sc. 2, et. 3, ap. 16. - avize Comisiile nr.1 și 2

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Radu Portocală nr. 13 (fosta Zonă Industrială Sud lot 95), în suprafaţă de 259,00 mp, NCP 83582, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 352/21.11.2008 în favoarea domnului BĂLAN CRISTINEL - aviz Comisia nr.2

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Atribuirea denumirii de „Strada Florilor”, drumului de acces către loturile destinate pentru construirea de locuințe, situat în Brăila, Tarlaua 36, Parcela 271/3/2, lot 2, în suprafață de 2427,00 mp, identificat cu NCP 78891. - aviz Comisia nr.2

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. 1 Decembrie 1918 nr. 113, corp C1, ap. 1 (S+P) + corp C2 (P), NCP 80649-C1-U1. - avize Comisiile nr.1, 2, 3, 4 și 5

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Calea Călărașilor nr. 5, parter, mezanin, ap. 1, NCP 80977-C1-U1. - avize Comisiile nr.1, 2, 3, 4 și 5

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Calea Călărașilor nr. 30 (modul IV, modul V, modul VI și teren), NCP 1132. - avize Comisiile nr.1, 2, 3, 4 și 5

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Școlilor nr. 22, NCP 85674. - avize Comisiile nr.1, 2, 3, 4 și 5

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Tâmplari nr. 15 – 17 (teren), NCP 12221. - avize Comisiile nr.1, 2, 3, 4 și 5

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Vapoarelor nr. 8, Teren + C1, C2 (U1 + U2), C3, C4 (U1), C5, C6 - NCP 17256. - avize Comisiile nr.1, 2, 3, 4 și 5

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru obiectivul <CONSTRUIRE STAȚIE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI, SKID GPL, AMPLASARE TOTEM, PYLON, ÎMPREJMUIRE TEREN>, la adresa din Municipiul Brăila, str. Râmnicu Sărat nr.92E, inițiat de societatea „SILEXP” S.R.L. - aviz Comisia nr.2

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Acordarea unor mandate speciale reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea BRAICAR S.A. Brăila. - aviz Comisia nr.5

 Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea participării reprezentanților Municipiului Brăila la Ziua recunoștinței cetățenilor Orașului Plevna, Bulgaria, în perioada 08 - 12 decembrie 2019. - avize Comisiile nr.1 și 4

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna decembrie 2019.

Alte probleme.

 

Autor Redactia 26 Noiembrie 2019, 22:09 Administrative
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii