Admiterea in Şcolile de Agenti de Politie - Sesiunea 2010

De Mihai Vintilă 13 Aprilie 2010, 00:00 Utile
• 1404 locuri la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, din care 20 locuri pentru rromi;
• 300 locuri la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca, din care 5 locuri pentru rromi;
Femeile si bărbaţii candidează pe aceleaşi locuri, fără discriminare;
În cazul în care locurile alocate etniei rrome nu sunt ocupate în totalitate, acestea vor fi ocupate de ceilalţi candidaţi, în ordinea descrescatoare a mediilor.
Cererile de înscriere la concurs vor fi depuse până la data de 30 iunie 2010, la Serviciul Resurse Umane din cadrul I.P.J. Brăila.
Pentru a participa la concursul de admitere in şcolile de agenţi de poliţie, candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

A) LEGALE:
• să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
• să cunoască limba română scris şi vorbit;
• să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
• să fie declarate „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică vor fi efectuate de structurile de specialitate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor;
• să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului 2010;
• să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
• să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
• să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
• să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
• nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
• au luat la cunoştinţă de condiţia prevăzută de art. 10 alin (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
• îndeplinesc criteriile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special;

B) SPECIFICE
• să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere pentru formarea profesională iniţială ca poliţist;
• să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8.00;
• să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
• să aibă înalţimea de minimum 1,65 m barbatii si 1,60 m femeile.

 Nu se admit derogări de la nicio condiţie legală sau criteriu specific pentru recrutarea candidaţilor la concursul de admitere, sesiunea 2010.

Documente necesare constituirii dosarului de candidat:
n. Cererea de înscriere;
o. Diploma de bacalaureat (copie legalizată) - sau adeverinţă (pentru absolvenţii anului 2010);
p. Foaia matricolă (copie legalizată);
q. Certificat de căsătorie, certificat de naştere pentru candidat, soţie/soţ şi fiecare copil (copii legalizate)
r. Fisa medicala in original, concluzionată de Centrul Medical al M.A.I.Brăila;
s. Copii ale actului de identitate, carnetului de muncă si livretului militar, dupa caz;
t. Autobiografia;
u. Tabelul nominal cu rudele candidatului;
v. CertificatuI de cazier judiciar pentru candidat;
w. Trei fotografii 3 / 4 cm, color;
x. Doua dosare plic şi 20 coli albe, format A4;
l. Caracterizare.


Examinarea psihologică se efectuează la sediul I.P.J. Brăila, de către specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al M.AI., astfel :
- în perioada 01 – 13 iunie pentru candidaţii care s-au înscris anterior datei de 13 iunie 2010 şi au optat pentru o instituţie a învăţământului superior;
- în perioada 12 – 18 iulie pentru candidaţii care s-au înscris ulterior datei de 13 iunie 2010 şi au optat pentru o şcoală postliceală.

Reexaminările vor fi programate, dacă este cazul, în perioada 19 – 23 iulie 2010.
Pentru candidaţii care nu au promovat testarea psihologică sau au fost declaraţi „inapt medical” în fişa medicală, activitatea de recrutare încetează.
Candidaţii rromi care concurează pentru locurile alocate distinct vor prezenta în original, pe lângă documentele solicitate, şi o adeverinţă din partea unei organizaţii legal constituită a rromilor, din care să rezulte că respectivul candidat face parte din această etnie. Adeverinţa nu atestă calitatea de membru al respectivei organizaţii, ci calitatea de rrom.

Concursul de admitere se organizează şi desfăşoară într-o singura sesiune, în perioada 21 august – 03 septembrie 2010, conform graficului stabilit de către instituţiile de învăţământ.
Candidaţii se vor prezenta în perioada 21 - 22 august 2010 la sediul şcolilor de agenţi de poliţie pentru care au optat, în vederea înscrierii şi achitării taxei de participare la concurs, în cuantumul stabilit conform competenţelor şi eliberării legitimaţiei de concurs. Cu aceasta ocazie, vor avea asupra lor următoarele documente:
a. buletinul/cartea de identitate, în original;
b. diploma de bacalaureat (în copie xerox);
c. foaia matricolă (în copie xerox).
Sunt scutiti de plata taxei:
a. candidaţii orfani de ambii părinţi ;
b. cei proveniti din case de copii sau plasament familial;
c. sunt copii ai eroilor martiri ai Revoluţiei din Decembrie 1989;
d. sunt răniti în lupta pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989;
e. au venituri nete lunare pe membru de familie, calculate in luna anterioară celei în care se desfăşoară concursul de admitere, care nu depăşesc salariul minim net pe economie, calculat prin deducerea din salariul minim brut a impozitului;
Candidaţii care solicită scutirea de taxa de participare la concurs trebuie să probeze, cu acte, că se află în una din situaţiile enumerate mai sus.
Candidaţii se pot retrage în orice etapă a desfăşurării concursului de admitere, fără a li se restitui taxa de participare la concurs.

Etapele concursului:
Etapa 1- eliminatorie - se desfăşoară la sediul instituţiei de învăţământ, în perioada 23 august – 02 septembrie 2010 şi cuprinde:
a) examinarea medicală;
b) verificarea aptitudinilor fizice.
La probele eliminatorii nu se admit contestaţii, repetări sau reverificări.

Etapa 2- proba de verificare a cunostinţelor - se desfăşoara în data de 03 septembrie 2010 sub formă de test grilă la:
- Limba română
- Limba străină ( engleză, franceză sau germană), potrivit opţiunii la înscriere.

 

Autor Mihai Vintilă 13 Aprilie 2010, 00:00 Utile
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii

libris.ro

 

 

Publicitate