Admiterea in Academia de Politie - Sesiunea 2010

De Mihai Vintilă 13 Aprilie 2010, 00:00 Utile
404 locuri, din care 10 pentru rromi – Facultatea de Poliţie, specializările “Ordine şi siguranţă publică“ şi “Drept”, învăţământ de zi, cu durata de 3 ani, respectiv 4 ani.
Femeile si bărbaţii candidează pe aceleaşi locuri, fără discriminare;
Candidaţii care participă pe locurile alocate etniei rrome au locuri la Facultatea de Poliţie numai pentru specializarea „Ordine şi Siguranţă Publică”.
În cazul în care locurile alocate etniei rrome nu sunt ocupate în totalitate, acestea vor fi ocupate de ceilalţi candidaţi, în ordinea descrescătoare a mediilor.
Cererile de înscriere la concurs vor fi depuse până la data de 31.05.2010.
Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

A) LEGALE:
• să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
• să cunoască limba română scris şi vorbit;
• să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
• să fie declarate „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică vor fi efectuate de structurile de specialitate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor;
• să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului 2010;
• să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
• să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
• să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
• să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
• nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
• au luat la cunoştinţă de condiţia prevăzută de art. 10 alin (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
• îndeplinesc criteriile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special;

B) SPECIFICE
• să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere pentru formarea profesională iniţială ca poliţist;
• să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8.00;
• să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
• să aibă înalţimea de minimum 1,65 m barbatii si 1,60 m femeile.

 Nu se admit derogări de la nicio condiţie legală sau criteriu specific pentru recrutarea candidaţilor la concursul de admitere, sesiunea 2010.

Documente necesare constituirii dosarului de candidat:
a. Cererea de înscriere;
b. Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare;
c. Diploma de bacalaureat (copie legalizată) - sau adeverinţă (pentru absolvenţii anului 2010);
d. Foaia matricolă (copie legalizată);
e. Fisa medicală în original, concluzionată de Centrul Medical al M.A.I. Brăila;
f. Copii ale actului de identitate, certificatului de naştere, căsătorie si livretului militar, după caz;
g. Autobiografia;
h. Tabelul nominal cu rudele candidatului;
i. CertificatuI de cazier judiciar pentru candidat;
j. Trei fotografii 3 / 4 cm, color;
k. Două dosare plic;
l. 20 coli albe format A4 xerox.
m. Caracterizare

Examinarea psihologică se efectuează la sediul I.P.J. Brăila, de către specialişti din cadrul Centrului de Psihosologie al M.A.I., în perioada 01 – 13 iunie 2010.
Pentru candidaţii care nu au promovat testarea psihologică sau au fost declaraţi „inapt medical” în fişa medicală, activitatea de recrutare încetează.
Candidaţii rromi care concurează pentru locurile alocate distinct vor prezenta în original, pe lângă documentele solicitate, şi o adeverinţă din partea unei organizaţii legal constituită a rromilor, din care să rezulte că respectivul candidat face parte din această etnie. Adeverinţa nu atestă calitatea de membru al respectivei organizaţii, ci calitatea de rrom.

Perioada de concurs

Admiterea în Academia de Poliţie “Al. I. Cuza” Bucureşti se desfăşoară în perioada 18 iulie – 01 august 2010.
Candidaţii pentru Facultatea de Poliţie – învăţământ ZI se vor prezenta la sediul Academiei de Poliţie “Al. I. Cuza” Bucureşti în data de 18 iulie 2010, între orele 08.00 – 13.00, în vederea înscrierii şi achitării taxei de participare la concurs, în cuantumul stabilit conform Metodologiei de admitere în facultăţile Acedemiei de Poliţie “Al. I. Cuza” Bucureşti şi eliberării legitimaţiei de concurs. Cu aceasta ocazie, vor avea asupra lor următoarele documente:
a. buletinul/cartea de identitate, în original;
b. diploma de bacalaureat, în copie legalizată, (pentru candidaţii din seriile anterioare) sau adeverinţa eliberată de liceu (numai pentru absolvenţii promoţiei 2010), pe care se menţionează media generală de bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu;
c. foaia matricolă a studiilor liceale (în copie legalizată).
Conform Metodologiei de admitere în facultăţile Acedemiei de Poliţie “Al. I. Cuza” Bucureşti, sunt scutiti de plata taxei:
a. orfanii de ambii părinţi ;
b. candidaţii proveniti din case de copii sau din plasament familial;
c. copiii personalului didactic aflat în activitate, după cel puţin 10 ani de activitate didactică, precum şi copiii personalului didactic decedat;
d. copiii personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor (poliţişti, militari, funcţionari publici sau personal contractual), în activitate, pensionat sau decedat
Candidaţii care solicită scutirea de taxa de participare la concurs trebuie să probeze, cu acte, că se află într-una din situaţiile enumerate mai sus, la data înscrierii.
Taxa de participare la concurs nu se restituie.

Etapele concursului:

Etapa 1- eliminatorie - se desfăşoară în perioada stabilită de Academia de Poliţie “Al. I. Cuza” Bucureşti şi cuprinde:
1) examinarea medicală;
2) verificarea aptitudinilor fizice, potrivit probelor şi baremelor stabilite.

La probele eliminatorii nu se admit contestaţii, repetări sau reverificări.

Conform Metodologiei de admitere în facultăţile Acedemiei de Poliţie “Al. I. Cuza” Bucureşti, candidaţii care poartă ochelari sau lentile de contact sunt obligaţi să se prezinte la contravizita medicală cu prescripţia medicală privind ochelarii sau lentilele de contact şi cu ochelarii sau lentilele de contact.

Etapa 2- proba de evaluare a cunostinţelor - se desfăşoara în perioada stabilită de Academia de Poliţie “Al. I. Cuza” Bucureşti, sub formă de test grilă, şi cuprinde:
1) Istoria
2) Limba română
3) Limba străină, potrivit opţiunii la înscriere.

Probele la istorie, limba română şi limba străină se susţin concomitent şi se notează separat.

 

Autor Mihai Vintilă 13 Aprilie 2010, 00:00 Utile
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii

libris.ro

 

 

Publicitate