Întocmirea şi depunerea Situaţiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2012

De Redactia 11 Februarie 2013, 12:41 Comunicate
Direcţia Generală a Finanţelor Publice judeţ Brăila informează contribuabilii că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.44/21.01.2013 a fost publicat O.M.F.P. nr.40/2013 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale M.F.P., prin care au fost aduse o serie de precizări referitoare la întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2012 şi a raportărilor anuale la 31.12.2012.

Au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale, inclusiv în situaţia fuziunii, dizolvării sau lichidării acestora, persoanele prevăzute la art.1 alin.(1) – (4) din Legea contabilităţii nr.82/1991, respectiv:

- societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice
- instituţiile publice, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial
- subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin persoanelor menţionate mai sus, cu sediul în România, precum şi subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate.
- organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum sunt prevăzute în legislaţia pieţei de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat şi alte entităţi organizate pe baza Codului Civil.

Entităţile care aplică Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin O.M.F.P. nr.3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare şi care la data bilanţului depăşesc limitele a două dintre cele 3 criterii de mărime prevăzute la art.3 alin.(1) din O.M.F.P. nr.3.055/2009 şi anume: 3.650.000 euro – total active; 7.300.000 euro – cifra de afaceri netă; 50 – număr mediu de salariaţi, întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:

- bilanţ cod 10
- cont de profit şi pierdere, cod 20
- situaţia modificărilor capitalului propriu
- situaţia fluxurilor de numerar
- note explicative la situaţiile financiare anuale.
Acestea vor fi însoţite de formularele „Date informative”, cod 30, şi „Situaţia activelor imobilizate”, cod 40.

Entităţile care la data bilanţului nu depăşesc limitele a două dintre cele trei criterii de mărime menţionate întocmesc situaţii financiare anuale prescurtate care cuprind:
- bilanţ prescurtat, cod 10
- cont de profit şi pierdere, cod 20
- note explicative la situaţiile financiare anuale prescurtate.Opţional, aceste entităţi pot întocmi situaţia modificărilor capitalului propriu şi/sau situaţia fluxurilor de numerar.Acestea vor fi însoţite de formularele „Date informative”, cod 30, şi „Situaţia activelor imobilizate”, cod 40

Entităţile care, în exerciţiul financiar precedent, au înregistrat o cifră de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate întocmesc situaţii financiare anuale simplificate la 31.12.2012 conform O.M.F.P.nr.2.239/2011 penteru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate care cuprind:

- bilanţ simplificat, cod 10
- cont de profit şi pierdere, cod 20
Acestea vor fi însoţite de formularele „Date informative”, cod 30, şi „Situaţia activelor imobilizate”, cod 40.

Societăţile comerciale cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin O.M.F.P. nr.1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare întocmesc situaţii financiare anuale.

Persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situaţii financiare anuale la 31.12.2012 compuse din bilanţ şi contul rezultatului exerciţiului în conformitate cu reglementările contabile pentru persoanele fără scop patrimonial, aprobate prin O.M.E.F.nr.1.969/2007.

Instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul general, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv de emitere de monedă electronică şi prestare de servicii de plată.

Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de C.N.V.M., entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, întocmesc situaţii financiare anuale pentru exerciţiul financiar încheiat la 31.decembrie, în conformitate cu reglementările contabile aplicabile acestora.

La întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, vor fi avute în vedere, pe lângă reglementările aplicabile acestora, şi prevederile cuprinse în Reglementările contabile aplicabile instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar.

Termenele pentru depunerea situaţiilor financiare anuale la unităţile M.F.P. sunt următoarele:

- societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv 30.mai.2013.
- pentru celelalte persoane prevăzute la art.1 din Legea nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv 30.aprilie.2013

Subunităţile din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate, cu excepţia subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, depun situaţii financiare anuale pentru exerciţiul încheiat la 31.12.2012 la unităţile teritoriale ale M.F.P. în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv 30.mai.2013.

Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la constituire până la 31.12.2012 nu întocmesc situaţii financiare anuale, respectiv situaţii financiare anuale simplificate, urmând să depună în acest sens, la unităţile teritoriale ale M.F.P. o declaraţie pe proprie răspundere a persoanei care are obligaţia gestionării entităţii, care să cuprindă toate datele de identificare a entităţii: denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare); adresa şi numărul de telefon; numărul de înregistrare la Registrul Comerţului; codul unic de înregistrare; capitalul social.

Depunerea la unităţile teritoriale ale M.F.P.a declaraţiilor entităţilor care nu au desfăşurat activitate de la constituire până la 31.12.2012 se efectuează în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv 1.martie.2013.

Alte precizări
Entităţile vor depune, potrivit legii, la unităţile fiscale, situaţii financiare anuale, respectiv situaţii financiare anuale simplificate pentru exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2012 întocmite cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de M.F.P.

Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz şi de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite şi de o declaraţie scrisă a persoanelor prevăzute la art.10 alin.(1) din Legea nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că:

- politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
- situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată.
- persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.

Situaţiile financiare anuale simplificate vor fi însoţite de raportul administratorilor la a cărui elaborare se aplică prevederile secţiunii 10 “Conţinutul raportului administratorilor” din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin O.M.F.P. nr.3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Situaţiile financiare se pot depune în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

Programul de asistenţă este pus la dispoziţia contribuabililor în mod gratuit de către unităţile teritoriale ale M.F.P., sau poate fi descărcat de pe site-ul A.N.A.F.,la adresa: www.anaf.ro, secţiunea Declaraţii electronice/Descărcare declaraţii/Situaţii financiare.

De reţinut!
Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale simplificate, generat prin programele de asistenţă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier „xml” şi un fişier cu extensia „zip”. Fişierul cu extensia „zip” va conţine documentele cerute de lege scanate alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 10 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul cu extensia „zip”.

 

Autor Redactia 11 Februarie 2013, 12:41 Comunicate
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii

libris.ro

 

 

Publicitate