Ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Brăila din 22.07.2019

De A.Frangu 17 Iulie 2019, 23:11 Administrative

Luni, 22 iulie 2019, ora 9,00, în sala Companiei de Utilități Publice „Dunărea” S.A. are loc ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Brăila.  

Proiectul ordinii de zi:

1) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 148/16.04.2019 referitoare la „Aprobarea utilizării sumei de 56.000,00 mii lei din excedentul anual al bugetului local al Municipiului Brăila pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare pe anul 2019”.

2) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2019.
 
3) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Brăila pe anul 2019.
 
4) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea execuţiei bugetului general centralizat al municipiului Brăila la 30.06.2019.
 
5) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 271/27.07.2016 referitoare la <Modificarea componenţei comisiei prevăzută de art. 3 dinH.C.L.M. Brăila nr. 4/30.01.2003 referitoare la „Aprobarea novării contractelor de concesiune ce au ca obiect bunuri imobile ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila, în contracte de vânzare cumpărare”>, cu modificările și completările ulterioare.
 
6) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea ORGANIGRAMEI și a STATULUI DE FUNCȚII ale Teatrului „Maria Filotti” Brăila.
 
7) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea STATULUI DE FUNCȚII al Teatrului de Păpuși Brăila, prin transformarea a două posturi vacante în regim contractual.
 
8) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Reorganizarea Poliției Locale Brăila, modificarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare.
 
9) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Acordul de principiu al Consiliului Local Municipal Brăila pentru asocierea Municipiului Brăila, prin Consiliul Local Municipal Brăila, cu Județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, pentru realizarea reabilitării și modernizării Stadionului Municipal Brăila, în vederea promovării unor interese comune.

10) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Acordarea către persoane juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activități de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice, a unei cantități de material lemnos provenit din toaletările și doborârile de arbori realizate în scopul asigurării măsurilor privind siguranța persoanelor care pot fi afectate de ruperile și desprinderile arborilor și elementelor acestora, ca urmare a gradului de îmbătrânire avansat sau a stării fitosanitare precare.
 
11) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Municipal Brăila, aprobat prin H.C.L.M. nr.389/29.11.2010 și modificat prin H.C.L.M. nr. 332/31.07.2017.
 
12) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea actualizării valorii de inventar a activelor fixe corporale aflate în patrimoniul public al Municipiului Brăila și în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila, conform procesului verbal nr. 9292/24.06.2019.
 
13) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 216/29.05.2019, referitoare la <Aprobarea asocierii Municipiului Brăila prin Consiliul Local Municipal Brăila cu Județul Brăila prin Consiliul Județean Brăila pentru cofinanțarea și realizarea lucrărilor la obiectivul de investiții „Modernizare străzi Cartier Radu Negru”>.

14) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii <Proiectare și executare instalație paratrăsnet - Școala Gimnazială ”Alexandru Ioan Cuza” >, str. Ghioceilor nr.1, cu finanțare de la bugetul local.

15) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Ajustarea prețului manoperei la Contractul de execuție de lucrări nr. 44555/27.11.2018 al obiectivului de investiții «Modernizare străzi Cartier Pisc».
 
16) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 291/17.07.2017, referitoare la <Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi Cartier Pisc”>.

17) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 625/29.11.2018, referitoare la <Aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții „Modernizare străzi Cartier Pisc”>, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 26/31.01.2019.
 
18) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea „Raportului privind stadiul realizării până la data de 30.06.2019 a măsurilor din Planul de calitate al aerului în Municipiul Brăila”.
 
19) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constatarea încetării mandatului de administrator, ca urmare a demisiei domnului Mircea Florin din cadrul Consiliului de Administrație al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere” Brăila, începând cu data de 26.06.2019.
 
20) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Acordarea unor mandate speciale reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea BRAICAR S.A. Brăila.
 
21) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Declanșarea procedurii pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație al societății BRAICAR S.A. Brăila, mandatul 2018 – 2022, pentru 1 post vacant.

22) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 350/25.11.2015 referitoare la  „Aprobarea cererii dlui. FLEȘTER IULIAN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Timiș nr. 192 I, în suprafaţă de 254,00 mp, NCP 85423, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată”.
 
23) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.

24) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 215/29.07.2015 referitoare la acordarea dreptului de a executa rețele subterane pe anumite trasee situate în Municipiul Brăila, solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila.
 
25) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.
 
26) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 
27) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 245/30.06.2017.
 
28) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 481,00 mp, situat în Brăila, str. Cărămidari nr. 113, NCP 93904, solicitanților BURLACU ADRIAN ȘI BURLACU ELENA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1 și C2, proprietatea acestora.
 
29) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 310,00 mp indiviz din 822,00 mp, situat în Brăila, str. Parângului nr. 5, NCP 90991, solicitanților MONU MARIAN – VALERIU și MONU SOFICA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2, C3, C4 și C5, proprietatea acestora.
 
30) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 217,00 mp indiviz din 444,00 mp, situat în Brăila, str. Tecuci nr. 31, NCP 93515, solicitantului PREDA VICTOR, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 și C3, proprietatea acestuia.
 
31) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 289,00 mp indiviz din 589,00 mp, situat în Brăila, str. Pescărușului nr. 14, NCP 93770, solicitantei VLAD NICULINA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acesteia.
 
32) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 814,00 mp, situat în Brăila, str. Mare nr. 48, NCP 93373, societății DUNAV S.R.L., teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acesteia.

33) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L. situată în Brăila, str. Măcin, nr. 2, bl. B1, sc. 1, et. 1, ap. 7.
 
34) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L. situată în Brăila, str. Măcin, nr. 2, bl. B1, sc. 2, et. 3, ap. 32.
 
35) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Păltiniș nr. 24, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 77300, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 253/14.07.2010 în favoarea domnului ALEXANDRU MARINICĂ – CĂTĂLIN.

36) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Păltiniș nr. 12, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 80198, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 199/18.06.2010 în favoarea domnului ANDREI FLORIN.

37) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Păltiniș nr. 5, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 78674, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 256/14.07.2010 în favoarea doamnei CHIVU DANIELA.
 
38) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Păltiniș nr. 26, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 80326, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 257/14.07.2010 în favoarea domnului CÎRLIG FLORIN.
 
39) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila,  str. Cimbrului nr. 23, în suprafaţă de 250,00 mp, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 386/30.11.2011 în favoarea doamnei CIOBANU LIVIOARA DANIELA.
 
40) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Păltiniș nr. 36, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 76763, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr.258/14.07.2010 în favoarea domnului DIMA MARIUS.
 
41) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Semenic nr. 10, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85411, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr.158/28.04.2017 în favoarea domnului ENE GEORGE.
 
42) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Egretei nr. 1, în suprafaţă de 252,00 mp, NCP 77771, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr.208/18.06.2010 în favoarea domnului GAVRILESCU EUGEN.
 
43) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Izvorului nr. 2, în suprafaţă de 252,00 mp, NCP 85410, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 353/25.11.2015 în favoarea domnului HURMUZACHE STELICĂ - ADRIAN.

44) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Cimbrului nr. 27, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 91149, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 210/18.06.2010 în favoarea domnului INOCENȚIU DAN.

45) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Cimbrului nr. 17, în suprafaţă de 319,00 mp, NCP 77091, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 217/18.06.2010 în favoarea doamnei TOFAN IONELA.
 
46) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al unităţii administrativ - teritoriale, din intravilanul Municipiului Brăila, în vederea atribuirii acestora conform Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 
47) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Înscrierea în Cartea Funciară a 8 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Baldovinești, str. Radu Popescu nr. 6, bloc A, apartamentele 1-8 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 
48) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Înscrierea în Cartea Funciară a 8 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Baldovinești, str. Radu Popescu nr. 7, bloc B, apartamentele  1 – 8 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 
49) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Înscrierea în Cartea Funciară a 16 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Baldovinești, str. Radu Popescu nr. 10, bloc E, apartamentele  1 – 16 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 
50) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alocarea sumei de 280.000 lei din bugetul Municipiului Brăila pe anul 2019, pe seama bugetului Teatrului ”Maria Filotti”, în vederea susținerii desfășurării Cursurilor de Măiestrie Artistică Master Classes „Hariclea Darclee” în cadrul Festivalului și Concursului Internațional de Canto „Hariclea Darclee”, în perioada 29 iulie – 04 august 2019.
 
51) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Andrei Cocoș nr. 82A (teren + corp C1 + corp C2), NCP 86655.
 
52) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Calea Galați nr. 8, bl. 11 Iunie, parter, ap.0.4, NCP 71575-C1-U15 + cotă parte teren 12,93 mp aferent + părți comune ale clădirii din care face parte + construcție Calea Galați nr.8, bl. 11 Iunie, parter, ap. 0.1, CF nr. 82873-C1-U1 + cotă parte teren 18.88 mp, CF 82873 + cotă parte ¼ din teren din terenul din Municipiul Brăila, Calea Galați nr.8, având o suprafață de 110 mp (unitatea 249).

53) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Calea Galați nr. 8, bl. 11 Iunie, parter, ap.0.2 (32,8 mp), înscris în CF: 83873-C1-U2 + cotă parte 31.84 mp din 331 mp înscris în CF: 82873 + cotă parte ¼ din terenul în suprafață de 110 mp înscris în CF: 82874 cu număr cadastral 3421 (unitatea 250).
 
54) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru terenul situat în Brăila, str. Dimitrie Bolintineanu, nr. 9, ap.1, corp C9, NCP 70190.

55) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru terenul situat în Brăila, str. Eroilor, nr. 1 V (fostă Tarla 7, P 92/5/2/1,2,3, lot 1), cotă parte ½ - NCP 8385.

56) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Fața Portului nr.1, et.1, ap.2, cotă indiviză ½ - NCP 191/1/1.1.
 
57) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Golești nr.55, lot 2, NCP 16415.
 
58) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Mărăști nr. 13 (locuință P+M și teren), NCP 77314.
 
59) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Plevna nr. 151 (c/c str. 1 Decembrie 1918), et. 1, ap. 8 + boxa 9 + teren NCP 70708.
 
60) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Prelungirea termenului prevăzut de art. 3 alin. (1) lit. a) din H.C.L.M. Brăila nr. 72/28.02.2019 referitoare la „Aprobarea măsurilor necesare pentru buna administrare a punctelor termice/centralelor termice, preluate conform Dispoziției Primarului Municipiului Brăila nr. 275/28.01.2019”.
 
61) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Punerea în aplicare a prevederilor art. 3 alin. (3) din H.C.L.M. Brăila   nr. 72/28.02.2019 referitoare la „Aprobarea măsurilor necesare pentru buna administrare a punctelor termice/centralelor termice, preluate conform Dispoziției Primarului Municipiului Brăila nr. 275/28.01.2019”.
 
62) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna august 2019.

63) Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în cursul semestrului I al anului 2019.
 
64) Alte probleme.
 
P R I M A R,
VIOREL – MARIAN DRAGOMIR

 

Autor A.Frangu 17 Iulie 2019, 23:11 Administrative
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii