Informare privind modificarile aduse la Codul Muncii

De Redactia 02 Mai 2011, 19:46 Utile
Incepand cu data de 01.05.2011 a intrat in vigoare modificarile aduse prin Legea nr.40/2011 la Codul Muncii.In acest sens, au fost modificate unele dispozitii privind incadrarea, suspendarea, incetarea contractelor individuale de munca, concedierea colectiva, timpul de munca (munca suplimentara, munca de noapte), timpul de odihna, sanctiunile contraventionale, infractiuni.

Contractul individual de munca (incadrarea, suspendarea, incetarea contractelor individuale de munca) :
- Angajatorul este obligat ca, anterior începerii activităţii, să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă.
- Persoana selectata in vederea angajarii ori salariatul, dupa caz, va fi informata cu privire la criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului.
- Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere.
- Pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior, primele 6 luni după debutul în profesie se consideră perioadă de stagiu. Fac excepţie acele profesii în care stagiatura este reglementată prin legi speciale. La sfârşitul perioadei de stagiu, angajatorul eliberează obligatoriu o adeverinţă, care este vizată de inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială de competenţă acesta îşi are sediul.
- Unul dintre drepturile angajatorului este acela de a stabili obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a realizării acestora.
- La solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat să elibereze un document care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate.
- În cazul reducerii temporare a activităţii, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, pe perioade care depăşesc 30 de zile lucrătoare, angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână, cu reducerea corespunzătoare a salariului, până la remedierea situaţiei care a cauzat reducerea programului, după consultarea prealabilă a sindicatului reprezentativ de la nivelul unităţii sau a reprezentanţilor salariaţilor, după caz.
- Contractul individual de muncă existent încetează de drept: la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare; la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate, pensiei anticipate parţiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare.
- In situatia in care angajatorul care a dispus concedieri colective, in termen de 45 de zile calendaristice de la data concedierii, salariatul concediat prin concediere colectivă are dreptul de a fi reangajat cu prioritate pe postul reînfiinţat în aceeaşi activitate, fără examen, concurs sau perioadă de probă.
- Angajatorul este obligat să înregistreze demisia salariatului. Refuzul angajatorului de a înregistra demisia dă dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de probă.
- Termenul de preaviz la demisie este cel convenit de părţi în contractul individual de muncă sau, după caz, cel prevăzut în contractele colective de muncă aplicabile şi nu poate fi mai mare de 20 de zile lucrătoare pentru salariaţii cu funcţii de execuţie, respectiv mai mare de 45 de zile lucrătoare pentru salariaţii care ocupă funcţii de conducere.
- Contractul individual de muncă pe durată determinată nu poate fi încheiat pe o perioadă mai mare de 36 de luni.
 
Timpul de munca si de odihna :
- Prin excepţie, durata timpului de muncă, ce include şi orele suplimentare, poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână, cu condiţia ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de referinţă de 4 luni calendaristice, să nu depăşească 48 de ore pe săptămână.
- Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia.
- În perioadele de reducere a activităţii angajatorul are posibilitatea de a acorda zile libere plătite din care pot fi compensate orele suplimentare ce vor fi prestate în următoarele 12 luni.
- Salariaţii de noapte beneficiază de program de lucru redus cu o oră faţă de durata normală a zilei de muncă sau de un spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.
- În cazul în care programarea concediilor se face fracţionat, angajatorul este obligat să stabilească programarea astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel puţin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt.

Raspunderea contraventionala si penala :
A fost modificata sanctiunea contraventionala privind primirea la muncă a persoanelor fara forme legale de incadrare, in sensul ca pentru identificarea până la 5 persoane fără încheierea unui contract individual de muncă se aplica amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată iar primirea la muncă a mai mult de 5 persoane, indiferent de cetăţenia acestora, fără încheierea unui contract individual de muncă constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la unu la 2 ani sau cu amendă penală.
De asemenea, prestarea muncii de către o persoană fără încheierea unui contract individual de muncă, se sanctioneaza cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;

Au fost introduse noi sanctiuni contraventionale constand in  aplicarea de sanctiuni contraventionale pentru :
- Angajarea in munca a unei persoane fara certificatul medical reglementat potrivit art.27 precum si neindeplinirea  obligatiei de a tine evidenta orelor de munca prestate de fiecare salariat si de a supune controlului inspectiei muncii aceasta evidenta ori de cate ori este solicitata,  se sanctioneaza cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;
- Nerespectarea prevederilor legale privind înregistrarea de către angajator a demisiei, se sanctioneaza cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;
- Perceperea unei taxe salariatilor temporari în schimbul demersurilor în vederea recrutării acestora de către utilizator sau pentru încheierea unui contract de muncă temporară de către agentii de muncă temporară contrar  obligaţiei prevăzute la art. 100^1, se sanctioneaza cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru fiecare persoană identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 100.000 lei;
- Neindeplinirea obligatiei angajatorului anterior începerii activităţii, de a înmâna salariatului un exemplar din contractul individual de muncă se sanctioneza cu amendă de la 1.500 lei la 2.000 lei.

 

Autor Redactia 02 Mai 2011, 19:46 Utile
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii

 

Publicitate