Recrutare de candidați pentru admitere în instituțiile de învățământ postliceal din subordinea Jandarmeriei Române, sesiunea ianuarie 2018

De IJJ Braila 22 Octombrie 2017, 13:50 Invatamant

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Brăila recrutează candidaţi în vederea participării la concursurile de admitere organizate de instituţiile militare de învăţământ postliceal din subordinea Jandarmeriei Române, pentru sesiunea de admitere ianuarie 2018, astfel:
a) Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani – 350 locuri (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi);
b) Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni – 350 locuri (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi).
Locurile scoase la concursurile de admitere sunt comune, femei şi bărbaţi.
Recrutarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ postliceal se realizează în raport de domiciliu/reşedinţa înscris/ă în cartea de identitate.

CONDIŢII LEGALE ŞI CRITERII SPECIFICE DE RECRUTARE A CANDIDAŢILOR
Condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare a candidaţilor sunt cele prevăzute de Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de actele normative interne privind activitatea de management resurse umane în unităţile MAI.  

Candidaţii etnici/minoritari care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora declară pe propria răspundere apartenenţa la etnia/minoritatea respectivă şi depun o adeverinţă emisă de o organizaţie etnică/minoritară, constituită potrivit legii.

Pentru a participa la concursurile de admitere la instituţiile de învăţământ  postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne, candidaţii trebuie să îndeplinească, conform Ordinului MAI nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, următoarele condiţii şi criterii specifice:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic, aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/ comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
f) să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat (dovada absolvirii se face cu diplomă sau adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat);
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvărşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi, în anul participării la concurs de admitere;
m) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile;
n) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
o) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
p) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;
 
Candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile specifice stabilite de actele normative în vigoare nu li se mai întocmesc dosare de recrutare. Acestora li se comunică, în scris, motivul/motivele respingerii cererii, respectiv al/ale îndepărtării/exmatriculării.
Pentru candidaţii care nu au promovat testarea psihologică sau au fost declaraţi „inapt medical” recrutarea încetează.
 
CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDAT:
Dosarele de recrutare ale candidaţilor se constituie în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. b) din anexa 2, respectiv art. 59 alin. (1)  din anexa 3 la Ordinul M.A.I. nr. 177 din 16 noiembrie 2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, astfel:
1. cererea de înscriere şi CV;
2. copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor, certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea. Se acceptă şi copiile legalizate;
Pentru candidaţii care au absolvit studii liceale în afara României cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentul acesteia):
- atestatul de recunoaştere a studiilor, eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul M.E.N.C.Ş., în copie, certificat cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea. Se acceptă şi copie legalizată;
- diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în traducere legalizată;
- foaia matricolă a studiilor liceale, în traducere legalizată;
3. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă / certificatului stagiu de cotizare şi / sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea. Se acceptă şi copiile legalizate;
4. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului / soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea. Se acceptă şi copiile legalizate;
5. autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;
6. cazierul judiciar (extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimţământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat);
7. o fotografie 9x12 cm;
8. trei fotografii color 3x4cm;
9. fişa medicală-tip de încadrare în MAI;
10. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
11. dosar plic.

Candidaţii etnici / minoritari (romi, maghiari, alte minorităţi naţionale etc.) care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora, declară pe propria răspundere apartenenţa la etnia / minoritatea respectivă şi depun suplimentar la dosarul de recrutare, în original, o adeverinţă emisă de o organizaţie etnică / minoritară, constituită potrivit legi.

NOTE:
- Copiile documentelor prevăzute la punctele 2, 3, 4 se realizează de structura de resurse umane a unității, se certifică pentru conformitate şi se semnează de persoana desemnată şi de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după realizarea copiilor;
- Documentele prevăzute la punctele 2, 3, 4 pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile prevăzute la alineatul anterior nu se mai realizează;
- Cererile-tip de înscriere la sesiunea de admitere ianuarie 2018 se depun de candidaţi la unităţile de recrutare până la data limită de 05.12.2017 ora 16.00;
- Completarea dosarelor de recrutare ale candidaţilor se va realiza până la data de 20.12. 2017 ora 16.00;
- Şcolile postliceale ale MAI organizează concursurile de admitere în perioada  13 – 21.01.2018, conform graficelor/calendarelor mediatizate de către unităţile de învăţământ.

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR DE SELECŢIE A CANDIDAŢILOR ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA CONCURSUL DE ADMITERE
În vederea participării la concursul de admitere, candidaţii susţin următoarele probe, potrivit prevederilor legale în vigoare:
a) examinarea medicală;
b) evaluarea psihologică;
Examinarea medicală a candidaţilor se realizează la unităţile medicale teritoriale ale MAI şi constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate, conform baremelor medicale în vigoare. Aceasta se concretizează prin completarea fişei medicale.
Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează de specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării întocmite împreună cu unităţile cu atribuţii de recrutare.

ATENŢIE:
Candidaţii recrutaţi se vor informa asupra perioadei de examinare psihologică (data şi ora la care au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice, documentele şi materialele necesare, locul de desfăşurare) telefonic sau pe site-urile structurilor care au efectuat recrutarea.

Candidaţii care au dosarele de recrutare corect şi complet întocmite prezintă la sediul instituţiei de învăţământ pentru care au optat, în vederea înscrierii la concursul de admitere, următoarele documente:
a) cartea de identitate sau paşaportul, în original;
b) diploma de bacalaureat în original sau adeverinţă eliberată de liceu în care se menţionează notele obţinute la probele de examen, media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma, precum şi foaia matricolă a studiilor liceale, în original sau în copii legalizate;
c) alte documente solicitate prin metodologii / regulamente de admitere;
NOTĂ:
- Copiile se vor certifica pentru conformitate şi se semnează de persoana desemnată şi de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după realizarea copiilor. Aceste documente pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care cele menţionate mai sus nu se mai realizează.  

DIVERSE
Înscrierea candidaţilor la instituţiile de învăţământ ale MAI şi organizarea concursurilor de admitere
Probele eliminatorii: contravizita medicală şi probele de aptitudini fizice
Contravizita medicală a candidaţilor se realizează de către o subcomisie medicală constituită din specialişti desemnaţi de Direcţia Medicală a MAI, care examinează candidaţii, verifică înscrisurile fişei medicale tip MAI şi finalizează examenul medical prin emiterea unui aviz medical cu menţiunea apt sau inapt, după caz. Rezultatul verificării îndeplinirii criteriilor privind înălţimea minimă şi existenţa semnelor particulare evidente sau a tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se comunică comisiei de concurs în vederea dispunerii măsurilor necesare, potrivit competenţelor.
Verificarea aptitudinilor fizice a candidaţilor se realizează conform probelor şi baremelor stabilite pentru sesiunea de admitere.
Pentru participarea la probele de verificare a aptitudinilor fizice, candidaţii se vor prezenta cu echipamentul sportiv necesar, conform planificării.
La probele eliminatorii de concurs – contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice -  nu se admit contestaţii, rezultatele consemnate de subcomisiile de specialitate fiind definitive.

Selecţia candidaţilor prin probele de verificare a cunoştinţelor
Probele de verificare a cunoştinţelor sunt cele stabilite, după caz, în regulamentele/metodologiile de admitere sau de către comisiile de admitere ale inspectoratului general.
Proba de verificare a cunoştinţelor constă într-un test scris, susţinut la aceeaşi dată, 20 ianuarie 2018, comun la ambele şcoli.

Situaţii care determină încetarea activităţii de recrutare şi selecţie
Activităţile de recrutare şi selecţie încetează pentru candidaţii aflaţi în următoarele situaţii:
a) nu depun în termenul-limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet;
b) încearcă sau fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare şi selecţie;
c) nu îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile şi criteriile de admitere.
În cazul în care identificarea situaţiilor menţionate se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin concurs indiferent de anul de şcolarizare în care se află.

Precizări suplimentare:
1. Recrutarea şi selecţia candidaţilor beneficiari ai O.M.A.I. nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum  şi familiilor poliţiştilor decedaţi, respectiv O.M.A.I. nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat, se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare.
2. Etapele de înscriere şi desfăşurare a probelor selecţie şi/sau de verificare a cunoştinţelor pentru admiterea la instituţii de învăţământ pe locurile MAI se afişează pe site-ul oficial al fiecărei instituţii de învăţământ.
3. Examinarea medicală şi evaluarea psihologică sunt gratuite, conform reglementărilor legale în vigoare, cu excepţia examinărilor suplimentare.
4. Candidaţii declaraţi „admis” au obligaţia să depună, în vederea înmatriculării, la începerea anului şcolar/universitar, diploma de bacalaureat, în original, la instituţia de învăţământ. Neprezentarea, în termenul stabilit, a diplomei, în original, din vina exclusivă a candidatului, conduce la neînmatriculare.
5. Tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere se postează pe site-ul fiecărei instituţii de învăţământ. Pentru mai multe detalii se pot accesa site-urile celor două şcoli de subofiţeri ale Jandarmeriei Române:
Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani – www.scoaladragasani.ro;
Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni – www.jandarmeriafalticeni.ro.
6. Cei interesaţi se pot adresa la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Brăila – Compartimentul Management Resurse Umane şi Organizare Structurală, municipiul Braila, strada Industriei nr. 1, judeţul Brăila telefon 0239/619380, interior 24535 şi 24407 între orele 08.00-16.00 și pe site-ul  www.jandarmeria-braila.ro.
7. Modele ale cererii-tip de înscriere  la concursul de admitere şi ale declaraţiei de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare vor fi puse la dispoziţie de către biroul Resurse Umane.

 

Autor IJJ Braila 22 Octombrie 2017, 13:50 Invatamant
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii