APIA Braila: Documente necesare pentru depunere cerere de acord prealabil pentru motorina utilizata în agricultura

De Redactia 21 Iulie 2015, 12:31 Economia Brailei

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură-Centrul Judeţean Brăila informează potenţialii beneficiari că pot depune cererile de acord prealabil pentru motorina utilizată în agricultură în anul 2015.

Potrivit OMADR nr  1272/2015, beneficiarii ajutorului de stat  sunt:
- producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale constituite potrivit OUG nr. 44/2008 şi/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute, inclusiv recunoscute preliminar, sau organizaţii de producători recunoscute, după caz, care sunt înregistraţi în Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantaţiilor viticole, alte evidenţe funciare, care exploatează terenuri agricole, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare, în scopul obţinerii producţiei agricole;
- producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale constituite potrivit OUG nr. 44/2008 şi/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute sau organizaţii de producători recunoscute, după caz, care sunt înregistraţi în Registrul naţional al exploataţiilor şi care deţin, cresc sau exploatează animale, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare, în scopul obţinerii producţiei agricole;
- organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare înscrise în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare, aşa cum sunt definite în Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004,
organismele/organizaţiile de cercetare, respectiv universităţile, institutele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finanţare, al căror scop principal este de a realiza cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală şi de a-şi face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie.

Persoanele fizice pot fi acceptate ca potenţiali beneficiari ai prezentei scheme dacă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii notificării privind acordul prealabil pentru finanţare, dar nu mai târziu de data depunerii primei cereri trimestriale de acordare a ajutorului de stat prin rambursare, se autorizează ca persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008

Cererea de acord prealabil pentru finanțare se depune însoţită de următoarele documente:

- copie a documentelor de identitate și a documentelor de înregistrare. În funcţie de forma de organizare a beneficiarilor,  documentele sunt, după caz:
- pentru persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, constituite în baza OUG nr. 44/2008, actul de identitate (CI/BI) şi/sau paşaport pentru cetăţeanul străin administrator/ reprezentant legal/ împuternicit, precum și certificatul de înregistrare de la Oficiul Național al Registrului Comertului.
- pentru persoanele juridice, actul de identitate (CI/BI) şi/sau paşaport pentru cetăţeanul străin administrator/ reprezentant legal/ împuternicit, precum și documentul de înregistrare specific fiecărei forme de organizare în parte, respectiv certificatul de înregistrare emis de Oficiul Național al Registrului Comerţului în cazul societăţilor comerciale, dovada înscrierii în Registrul societăţilor agricole în cazul societăților agricole, dovada înscrierii în Registrul asociatiilor şi fundaţiilor în cazul asociațiilor și fundațiilor, certificatul de înregistrare de la Oficiul Național al Registrului Comerţului în cazul cooperativelor agricole
- pentru formele asociative de administrare/de exploatare/de proprietate în comun a păşunilor şi fâneţelor  precum composesorate, obşti de moşneni în devălmăşie, obşti răzeşeşti nedivizate, obşti de cumpărare, cooperative, alte comunitãţi şi forme asociative cu diferite denumiri, actul de identitate (CI/BI) şi/sau paşaport pentru cetăţeanul străin administrator/ reprezentant legal/ împuternicit, copie de pe statut, precum și declaraţia pe propria răspundere a membrilor asociaţiei, composesoratelor, obştilor de moşneni în devălmăşie, obştilor răzeşeşti nedivizate, obştilor de cumpărare, cooperativelor prin care îl recunosc pe reprezentantul lor legal, îşi declară suprafeţele şi afirmă că nu depun individual cereri pentru motorină cu acciză redusă, pentru suprafeţele din cadrul formei asociative solicitate de asociaţie.
- pentru organismele/organizațiile de cercetare, respectiv universităţi, institute naționale, staţiuni de cercetare-dezvoltare, din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic, actul de identitate (CI/BI) al reprezentantului legal/împuternicit, precum și actul normativ/documentul legal de constituire/înființare.
- adeverinţă în original de la Registrul agricol, cu suprafețele agricole aflate în exploatare, inclusiv pentru spaţii protejate, după caz;
- adeverinţă în original de la Registrul agricol, eliberată în anul de cerere, cu efectivele de animale/păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz;
- adeverință în original eliberată de către Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole pentru suprafețele plantate cu vie, după caz;
- situația suprafeţelor şi a structurii estimative a culturilor pentru care solicită ajutorul de stat şi/sau producţia de ciuperci estimată, al cărei model este prevăzut în anexa nr.2,  după caz;
copia documentului care atestă înregistrarea/autorizarea sanitar-veterinară pentru porci/păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz;
- situația privind calculul efectivului rulat / mediu estimate anual, în funcție de specie, întocmită de beneficiar, după caz, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.3, după caz;
- dovada că solicitantul nu figurează ca debitor la organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare înscrise în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, precum şi la Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, furnizorul de apă şi de electricitate, după caz;
- copie a contractului de irigaţii/furnizare a apei, după caz;
- cantitățile de motorină pentru care se solicită ajutorul de stat sub formă de rambursare pentru sectorul îmbunătăţiri funciare, stabilite conform modelului prevăzut în anexa nr.4;
- angajamentul solicitantului persoană fizică cu privire la autorizarea ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală, conform OUG nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, conform modelului prevăzut în anexa nr.5, după caz.

APIA - Centrul Judetean Braila

 

Autor Redactia 21 Iulie 2015, 12:31 Economia Brailei
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii