În comuna Cazasu Camera de Conturi Brăila a descoperit abateri financiar-contabile în valoare de 547 de mii de lei

De Mihai Vintilă 17 Aprilie 2019, 13:59 Economia Brailei

În urma acțiunii de audit desfășurate la Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Cazasu s-au descoperit de Camera de Conturi Brăila, structură teritorială a Curții de Conturi, abateri financiar-contabile în valoare de 547 de mii de lei.

Auditul financiar asupra conturilor de execuţie bugetară ale unităţii administrativ-teritoriale a comunei s-au efectuat în perioada 18.10.2018 – 28.11.2018.

S-au descoperit următoarele abateri

Elaborarea și fundamentarea proiectului de buget pe anul 2017, precum și autorizarea, legalitatea și necesitatea modificărilor aduse bugetului aprobat

- Neinventarierea materiei impozabile, în scopul evaluării corecte a prevederilor inițiale la partea de venituri a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli.

Exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare

- Neînregistrarea în evidenţa contabilă a obligațiilor de plată aferente lucrărilor executate la obiectivul de investiții ”Asfaltare drumuri comuna Cazasu, județ Brăila” în valoare de 262 mii lei.

- Neconcordanțe între datele raportate prin contul de execuţie al bugetului local la venituri şi datele din evidenţa contabilă și fiscală la data de 31.12.2017 în valoare de 247 mii lei.

- Neraportarea în contul de execuție bugetară, la venituri, încheiat la data de 31.12.2017, pe coloana „Stingeri pe alte căi decât încasări” a bonificaţiei de 10% acordată contribuabililor, persoane fizice, în condiţiile legii în valoare de 19 mii lei.

- Neevidențierea în contabilitate a obligațiilor bugetare achitate în plus de către contribuabili (suprasolviri), conform evidenței fiscale și nefiscale, pe surse de venit și plătitori în valoare de 10 mii lei.

- Înregistrarea în mod eronat, în evidența contabilă a unor bunuri de natura obiectelor de inventar în valoare de 7 mii lei.

- Neînregistrarea și nevirarea la bugetul local al UATC Cazasu, a obligațiilor reprezentând impozit pe teren, aferent terenului proprietate privată a Școlii Gimnaziale Cazasu în valoare de 2 mii lei.

- Neorganizarea evidenței extrabilanțiere a garanțiilor de bună execuție, prin reflectarea acestora în contul 8050 ”Disponibil din garanția constituită pentru bună execuție”, pentru lucrările executate în anul 2017, conform contractelor de lucrări încheiate de către UATC Cazasu.

- Nepublicarea pe pagina de internet a situaţiilor financiare asupra execuţiei bugetare trimestriale şi anuale aferente bugetului autorităţii administraţiei publice locale și a celorlalte documente de interes public.

- Nereflectarea în evidența extracontabilă a rezultatului bugetului local, în contul 8075 "Rezultatul bugetului local stabilit potrivit art. 2 din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare".

Organizarea, implementarea și menținerea sistemelor de management și control intern (inclusiv audit intern)

- Neactualizarea registrului de riscuri și a procedurilor formalizate pe procese sau activități, avându-se în vedere modificarea cadrului de reglementare, potrivit Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 200/26.02.2016, la nivelul UATC Cazasu și al Școlii Gimnaziale Cazasu.

Modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul și la termenele stabilite de lege

- Nestabilirea și neevidențierea impozitului pe teren datorat de Școala Gimnazială Cazasu în perioada 2016-2018, potrivit legii în valoare de 2 mii de lei.

- Neaplicarea măsurilor legale, pentru încasarea veniturilor restante, provenind din concesiuni și închirieri, raportate prin situațiile financiare și evidența nefiscală la data de 31.12.2017.

Calitatea gestiunii economico-financiare

- Plăţi nelegale la obiectivul de investiţii ”Extindere, reparații șarpantă și înlocuire învelitoare corp C1, Școala cu clasele I-VIII, Comuna cazasu, sat Cazasu, str. Florilor, nr. 28” ca urmare a acceptării la plată a unor cote peste limita legală, aferente cheltuielilor de proiectare în valoare de 4 mii de lei.

- Plăţi nelegale efectuate la cheltuielile de personal, reprezentând premii acordate fără respectarea prevederilor OUG nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare în valoare de 3 mii de lei.

  • Neinventarierea tuturor valorilor patrimoniale înscrise în evidenţa contabilă, respectiv active, datorii şi capitaluri proprii, la nivelul UATC Cazasu și al Școlii Gimnaziale Cazasu.
  • Nerespectarea obligației privind utilizarea mijloacelor electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire și pentru realizarea achizițiilor directe privind bunurile și serviciile, la nivelul UATC Cazasu.

Măsurile dispuse și recomandările formulate de camera de conturi
Abaterile constatate se află în stadiu de valorificare.

Din Sinteza rezultatelor acțiunii de audit desfășurate la Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Cazasu, județul Brăila emisă de Camera de Conturi Brăila.

 

 

 

Autor Mihai Vintilă 17 Aprilie 2019, 13:59 Economia Brailei
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii