Sedința ordinară a Consiliului Local Municipal Brăila, 29 martie 2016

De A.Frangu 24 Martie 2016, 18:15 Administrative

Marți, 29 martie 2016, ora 10,00, în sala Companiei de utilități publice ”Dunărea” S.A. Brăila se desfășoară ședința ordinară a Consiliului local municipal Brăila. Ordinea se zi a ședinței este următoarea:

1) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, pe anul 2016.

2) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Brăila, pe anul 2016.
    
3) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar și a situațiilor financiare încheiate la 31.12.2015.

4)Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea valorii redevenţei ce va fi plătită de S.C. „ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR” S.A. BRĂILA în  anul 2016.

5) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea ORGANIGRAMEI şi a STATULUI DE FUNCȚII ale SPITALULUI DE PSIHIATRIE „SFÂNTUL PANTELIMON” BRĂILA.

6) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Planului centralizat de ocupare a funcţiilor publice pentru semestrul I al anului 2016, pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brăila, Direcția de Asistență Socială Brăila și Poliția Locală Brăila.

7) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiilor specifice, în vederea ocupării funcției de Administrator Public la nivelul Municipiului Brăila.

8) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Planul Local de Acțiune 2016 la nivelul Municipiului Brăila, pentru aplicarea Strategiei Guvernului României de Incluziune a Cetăţenilor Români aparţinând Minorităţii Romilor, pentru perioada 2015 – 2020.

9) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Prelungirea contractului de închiriere având ca obiect spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Brăila, B-dul. Alexandru Ioan Cuza, nr. 216, parter, încheiat cu ASOCIAŢIA COLUMBOFILĂ DANUBIUS BRĂILA, în vederea desfăşurării activităţii.

10) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza PT+DE+CS pentru obiectivul de investiţii „AMENAJARE SENS GIRATORIU ÎN MUNICIPIUL BRĂILA, STR. COMUNA DIN PARIS C/C ȘOS. FOCȘANI”.

11) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico – economici, conform proiectului tehnic, pentru obiectivul de investiții ”MODERNIZARE CALEA GALAȚI ÎNTRE POD BRĂILIȚA ȘI DJ 221B ”.

12) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare punct de alimentare cu apă din Dunăre a sistemului de irigat din Parcul Monument și reabilitare conductă de aducțiune aferentă”.

13) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Avizarea modificării art.8.1 din Capitolul VI – Stabilirea debitelor de apă evacuate în rețeaua publică de canalizare din Contractul de prestare a Serviciului Public de Canalizare – Anexa 4 la Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare.

14) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea modificării și completării documentației aprobate prin H.C.L.M. Brăila nr.69/26.02.2016.

15) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea includerii proiectului “Modernizare Bulevardul Dorobanților, Municipiul Brăila”, cod SMIS 1474 în lista proiectelor ce vor face obiectul punctului 3.5 din anexa la Decizia Comisiei Europene C(2015) 2771.

16) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea valorii de impozitare a imobilului situat în Brăila, Str. Ancorei nr.16, NCP 72439, conform prevederilor art.460 alin.(5) lit.f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

17) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului Social de Găzduire în Regim de Urgenţă, aflat în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială Brăila.

18) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului Social Multifuncțional pentru comunitatea romă din cartierul Lacu Dulce din Municipiul Brăila.

19) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea cuantumului maxim și a condițiilor de acordare a prestațiilor financiare excepționale acordate, pentru anul 2016, la nivelul Municipiului Brăila în conformitate cu prevederile Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

20) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea și completarea H.C.L.M. nr.54/11.02.2015 referitoare la ”Aprobarea Comisiei și a criteriilor de evaluare a persoanelor juridice constituite în temeiul O.G.R. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările și completările ulterioare, în vederea înscrierii pe lista de priorități pentru atribuirea unui spațiu pentru sediu sau a unui teren, în vederea ridicării de construcții necesare desfășurării activităţii”.

21) Proiect de hotărâre iniţiat de domnii consilieri locali municipali Chiru Laurențiu Marian, Dănăilă Zaharia Alexandru, Hagiu Cătălin, Pricop Cristian Florinel și Sterian Georgică privind: Adoptarea unor măsuri în vederea asigurării transparenței decizionale la nivelul autorităților locale ale municipiului Brăila.

22) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea poziției nr.3, Capitolul G3 – ”Cheuri, Dane, Pereuri, Bazine, Diguri și clădirile aferente” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, conform documentației de cadastru”.

23) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea anexei nr.1 la H.C.L.M. Brăila nr.291/27.10.2015, în sensul radierii poziției nr.286, solicitant domnul BOTEA VALENTIN MARIAN .

24) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea și completarea H.C.L.M. Brăila nr. 226/26.06.2013 referitoare la „Constituirea comisiei de licitaţie pentru concesionarea şi închirierea terenurilor aflate în proprietatea Municipiului Brăila” modificată și completată prin H.C.L.M. nr.67/27.03.2015 și H.C.L.M. nr.165/29.06.2015.

25) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr.2 la H.C.L.M. Brăila nr.215/29.07.2015 referitoare la acordarea dreptului de a executa rețele subterane pe anumite trasee situate în Municipiul Brăila, solicitantei S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice, Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila.

26) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Municipiului Brăila, pentru realizarea investiției ”Mansardarea Grădiniței nr.2 cu program prelungit  TIC-PITIC și extindere scară exterioară”, la imobilul format din construcția C1 în suprafață de 352,00 mp și teren în suprafață de 1313,00 mp, situat în Brăila, Piața Poporului, nr.7, aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, NCP 85090.

27) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Municipiului Brăila, în calitate de proprietar al clădirilor Spitalului de Psihiatrie ”Sf.Pantelimon” Brăila, situat în Brăila, Calea Călărașilor, nr.59, pentru instalarea unui sistem de supraveghere video cu circuit închis.

28) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru transferul dreptului de proprietate asupra unor investiții realizate pe terenuri aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, în conformitate cu prevederile art. 2.15, alin.(1) din Regulamentul aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.199/29.07.2015.

29) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Atribuirea denumirii de Strada Pinului, lotului nr.1, drum de acces, situat în Brăila, Str. Arțarului nr.81, în suprafață de 3890,00 mp, NCP 80489.

30) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.

31) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparțin domeniului privat al Municipiului Brăila.

32) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Berzei, nr. 12, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85471, constituit prin H.C.L.M. nr. 336/25.11.2015 în favoarea domnului CIOLPAN DRAGOȘ CĂTĂLIN şi radierea din „Lista cu poziţiile ocupate de solicitanţi”, aprobată prin H.C.L.M. nr. 291/2015.

33) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Berzei nr. 10, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85480, constituit prin H.C.L.M. nr. 335/25.11.2015, în favoarea domnului CIOLPAN ȘTEFAN DORINEL şi radierea din „Lista cu poziţiile ocupate de solicitanţi”, aprobată prin H.C.L.M. nr. 291/2015.

34) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Timiș, nr. 192 E, în suprafaţă de 237,00 mp, NCP 85621, constituit prin H.C.L.M. nr. 342/25.11.2015 în favoarea doamnei CRĂCANĂ NICOLETA GIANINA şi radierea din „Lista cu poziţiile ocupate de solicitanţi”, aprobată prin H.C.L.M. nr. 291/2015.

35) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Berzei nr. 6, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85495, constituit prin H.C.L.M. nr. 345/25.11.2015, în favoarea domnului DUMITRAȘC VASILE şi radierea din „Lista cu poziţiile ocupate de solicitanţi”, aprobată prin H.C.L.M. nr. 291/2015.
 
36) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Semenic nr.10, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85411, constituit prin H.C.L.M. nr. 347/25.11.2015, în favoarea doamnei DUMITRU BEATRICE RODICA şi radierea din „Lista cu poziţiile ocupate de solicitanţi”, aprobată prin H.C.L.M. nr. 291/2015.

37) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Semenic nr. 8, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85413, constituit prin H.C.L.M. nr. 352/25.11.2015, în favoarea domnului HRIȚCU VIOREL şi radierea din „Lista cu poziţiile ocupate de solicitanţi”, aprobată prin H.C.L.M. nr. 291/2015.

38) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Semenic, nr. 1, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85456, constituit prin H.C.L.M. nr. 355/25.11.2015 în favoarea domnului IAMANDI PETRUȘ şi radierea din „Lista cu poziţiile ocupate de solicitanţi”, aprobată prin H.C.L.M. nr. 291/2015.

39) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Berzei nr. 4, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85472, constituit prin H.C.L.M. nr. 357/25.11.2015, în favoarea domnului ILIE MARIAN şi radierea din „Lista cu poziţiile ocupate de solicitanţi”, aprobată prin H.C.L.M. nr. 291/2015.

40) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Egretei nr. 13, în suprafaţă de 252,00 mp, NCP 85421, constituit prin H.C.L.M. nr. 358/25.11.2015, în favoarea domnului JIRLĂIANU PACHE NICOLAE şi radierea din „Lista cu poziţiile ocupate de solicitanţi”, aprobată prin H.C.L.M. nr. 291/2015.

41) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila,  str. Semenic, nr. 9, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85506, constituit prin H.C.L.M. nr. 365/25.11.2015 în favoarea doamnei MEGAN CAROLINA ANTONETA şi radierea din „Lista cu poziţiile ocupate de solicitanţi”, aprobată prin H.C.L.M. nr. 291/2015.

42) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Semenic, nr. 5, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85493, constituit prin H.C.L.M. nr. 367/25.11.2015 în favoarea domnului MIHĂILĂ DRAGOȘ PETRICĂ şi radierea din „Lista cu poziţiile ocupate de solicitanţi”, aprobată prin H.C.L.M. nr. 291/2015.

43) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Cantonului, nr. 13, în suprafaţă de 300,00 mp, NCP 15816, constituit prin H.C.L.M. nr. 113/30.03.2009 în favoarea domnului ROMAN IULIAN MARIAN.

44) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Cantonului, nr. 21, în suprafaţă de 300,00 mp, NCP 15818, constituit prin H.C.L.M. nr. 114/30.03.2009 în favoarea doamnei ROMAN LILIANA ANDREEA.

45) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea rezultatelor din reevaluare a activelor fixe corporale aflate în patrimoniul public al Municipiului Brăila şi administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor  Brăila.

46) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea rezultatului evaluării activităţii de management la Casa de Cultură a Municipiului Brăila, pe anul 2015.

47) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Rezultatului evaluării activităţii de management la Teatrul de Păpuşi Brăila, pe anul 2015.

48) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Rezultatului evaluării activităţii de management la Teatrul ”Maria Filotti” Brăila, pe anul 2015.

49) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul <MODIFICARE LA A.C. NR.345/12.06.2015 DIN CONSTRUIRE BLOC APARTAMENTE S+P+4E+M ÎN CONSTRUIRE BLOC APARTAMENTE S+P+5E+M>, situat în Brăila, Str. Călugăreni, nr. 3A – 3B, iniţiat de S.C.ADMIR COM S.R.L.


50) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul <AMPLASARE STATUI PE B-DUL.INDEPENDENȚEI – B-DUL. ARTELOR VIZUALE>, inițiat în parteneriat de Consiliul Județean Brăila, Primăria Municipiului Brăila și Muzeul Carol I.

51) Proiect de hotărâre iniţiat de domnii consilieri locali municipali Ciocan Ilie Eduard, Dănăilă Zaharia Alexandru, Fusea Marian Paul, Hagiu Cătălin, Pricop Cristian Florinel și Sterian Georgică privind: Conferirea titlului de CETĂȚEAN DE ONOARE al Municipiului Brăila, roboticianului ANCA DRĂGAN.

52) Proiect de hotărâre iniţiat de domnii consilieri locali municipali Ciocan Ilie Eduard, Dănăilă Zaharia Alexandru, Fusea Marian Paul, Hagiu Cătălin, Pricop Cristian Florinel și Sterian Georgică privind: Conferirea titlului de CETĂȚEAN DE ONOARE al Municipiului Brăila, astrofizicianului AURORA SIMIONESCU.

53) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alocarea sumei de 15.045,7 lei, din bugetul Casei de Cultură a Municipiului Brăila pe anul 2016, în vederea participării la Festivalul  Sportului Nilüfer 2016, ediţia a XV – a, Districtul Nilüfer - Bursa, Turcia și a manifestărilor organizate de Municipiul Metropolitan Denizli, în perioada 13 - 22 mai 2016.

54) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna aprilie 2016.

55) RAPORTUL PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRĂILA privind starea economică, socială şi de mediu a Municipiului Brăila, precum şi activitatea desfăşurată în anul 2015.

56) Alte probleme.                 

P R I M A R,
AUREL GABRIEL SIMIONESCU

 

Autor A.Frangu 24 Martie 2016, 18:15 Administrative
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii