Sedința Consiliului Local Municipal Brăila din 30 10 2017

De A.Frangu 29 Octombrie 2017, 07:58 Administrative

Luni, 30 octombrie 2017, ora 10,00, în sala Companiei de utilități publice ”Dunărea” S.A. are loc Ședința Consiliului Local Municipal Brăila. Ședința are următorul proiect ordinii de zi:

        
1) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea de drept a mandatului  de  consilier  local  al Domnului BĂLAN COSTEL-DĂNUȚ, ca urmare a aplicării prevederilor art. 9 alin.(2) lit.a) din Legea nr.393/2004 – Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.

2) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea de drept a mandatului  de  consilier  local  al Domnului HAGIU CĂTĂLIN, ca urmare a aplicării prevederilor art. 9 alin.(2) lit.a) din Legea nr.393/2004 – Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.

3) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. nr.222/23.06.2016 referitoare la „Alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local Municipal Brăila”.

4) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.61/30.03.2017, referitoare la „Aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetul local al Municipiului Brăila, pe anul 2017”.

5) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, pe anul 2017.

6) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, pe anul 2017.

7) Proiect de hotărâre inițiat de consilierii locali municipali Badiu Virginia – Loredana și Păun Dan, membri în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. BRĂILA, privind: Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. Brăila, pentru anul 2017.

8) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Administrația Zonei Libere Brăila, pe anul 2017.

9) Proiect de hotărâre inițiat de domnul consilier local municipal Caranica George – Marius, membru în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „ECO” S.A. Brăila privind:  Majorarea capitalului social la S.C. ECO S.A. Brăila și modificarea Actului Constitutiv al S.C. ECO S.A. Brăila.

10) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  Aprobarea execuției bugetului general centralizat al Municipiului Brăila la 30.09.2017.

11) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  Modificarea Anexei nr.1 la H.C.L.M. nr.82/30.03.2017, privind aprobarea utilizării sumei de 56.657,91 mii lei din excedentul anual al bugetului local al Municipiului Brăila, pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare pe anul 2017.

12) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  Rectificare bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Brăila, pe anul 2017.

13) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  Rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Brăila, pe anul 2017.

14) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  Aprobarea valorii redevenţei ce va fi plătită de S.C. „ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR” S.A. BRĂILA în  anul 2017.

15) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  Aprobarea Statului de Funcții și salarizarea personalului plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, pentru Serviciul Public de Asistență Medicală și Administrare a Creșelor Brăila.

16) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  Salarizarea personalului plătit din fonduri publice, conform Legii nr. 153/2017, pentru Căminul pentru Persoane Vârstnice „Lacu Sărat” Brăila.

17) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  Salarizarea personalului plătit din fonduri publice, conform Legii nr. 153/2017, pentru Centrul de Asistență Paleativă „Sfânta Maria” Baldovinești.

18) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  Salarizarea personalului plătit din fonduri publice, conform Legii nr. 153/2017, pentru Centrul de Îngrijire „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Brăila.

19) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  Aprobarea Listei de Investiții Prioritare pe sistemele de alimentare cu apă și a Listei de Investiții Prioritare pe sistemele de apă uzată în perioada de programare 2014 – 2020 - actualizate (august 2017), care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 – 2020.

20) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  Aprobarea revizuirii H.C.L.M Brăila nr.256/19.09.2014 referitoare la <Aprobarea contribuției de 1% pentru cofinanțarea de către Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Brăila a Proiectului de “Asistență Tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 – 2020”>.

21) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Planului de Acțiune pentru reducerea zgomotului în Municipiul Brăila.

22) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al S.C. BRAICAR S.A. BRĂILA până la data finalizării procedurii de selecție, dar nu mai târziu de 31.01.2018.

23) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  Acordarea unei cantităţi de material lemnos provenit din toaletările şi doborârile de arbori cu durata de viaţă depășită sau în urma unor evenimente meteorologice extreme de pe raza Municipiului Brăila, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activităţi de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice.

24) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  Aprobarea documentației tehnico - economice faza I – D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul „Reabilitarea Castelului de Apă din Grădina Publică, Brăila”.

25) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Patinoar artificial acoperit din Municipiul Brăila, str. Vadul Schelei nr.4”.

26) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Instalație de detectare, semnalizare și avertizare incendiu corp clădire internat” la Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Brăila, Calea Călărașilor nr.206.

27) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de prevenire și stingere incendii – montare hidranți interiori Corp A, Bdul Al. I. Cuza nr.184, Brăila” – Liceul de Arte „Hariclea Darclee”.

28) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Sistem de detecție și avertizare la incendiu” pentru Școala Gimnazială „Mihu Dragomir” Brăila, str. Galați nr.61.

29) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare punct termic” - Școala Gimnazială „Nedelcu Chercea” Brăila.

30) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea și completarea H.C.L.M. nr. 53/27.02.2014 referitoare la ”Actualizarea tarifelor de utilizare a navelor şi de închiriere teren în zona de Administrare portuară (km 170 + 875 la km 175 + 800) ale Serviciului de Transport Public Local de Călători şi Administrare Portuară Brăila”.

31) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea Cap.III.3 din Anexa nr.2 la H.C.L.M. Brăila nr.360/11.08.2017 referitoare la „Aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Brăila 2016 – 2030 și a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Brăila, 2016 – 2023”.

32) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea statului de funcţii la Teatrul de Păpuşi Brăila, prin transformarea unor posturi vacante în regim contractual.

33) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Sociale pentru analiza solicitărilor și repartizarea locuințelor aflate în domeniul public și privat al Municipiului Brăila, precum și a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe.

34) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Municipiului Brăila pentru amenajarea străzii Anghel Saligny, între strada Împăratul Traian și strada Danubiului, în vederea ameliorării spațiului public urban de către S.C. ROMNAV S.A. Brăila.

35) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila, Ansamblul Brăilița, str. Sulina nr.4, Bl. A1, sc.2, etaj 2, ap.14.

36) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea bunului public denumit generic „Parc Monument” înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, la Capitolul G4 – Parcuri publice și zone de agrement – poziția nr.1, conform documentației de cadastru.

37) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic „Faleza”, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, la Capitolul G4 – Parcuri publice și zone de agrement – poziția nr. 4, conform documentației de cadastru.

38) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea valorilor de inventar a bunurilor înscrise în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, la Capitolul G10 Cimitire – poziția nr. 13 „Alei Cimitirul Sfânta Maria”, poziția   nr. 36 „Alei Cimitirul Sfântul Constantin” și poziția nr. 45 „Alei Cimitirul Brăilița 1”, conform procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.13486/27.07.2017.

39) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea valorii de inventar a bunului imobil denumit generic Grădinița cu Program prelungit nr.32 „Albinuța”, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția nr.36, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.918/17.11.2016.

40) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea valorii de inventar a bunului imobil denumit generic LICEUL TEORETIC „PANAIT CERNA” BRĂILA, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția nr.96, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1299/07.08.2017.

41) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului public denumit generic “Strada Petre Ştefănescu Goangă”, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011 la Capitolul A – „Străzi”, poziția nr.188, conform procesului-verbal de recepţie finală nr.15321/14.09.2017.

42) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea și actualizarea datelor de identificare a unor bunuri publice, străzi  înscrise la Capitolul A - „Străzi” și Spațiu verde înscris la Capitolul G6 –”Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, aflate  în  Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, conform  documentaţiei de cadastru.

43) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila a imobilului situat în Brăila, Șos. Baldovinești Km 5, NCP 116936, în vederea valorificării acestuia.

44) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.

45) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparțin domeniului privat al Municipiului Brăila.

46) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Municipiului Brăila cu privire la transferul dreptului de superficie, asupra trenului în suprafață de 311,00 mp, situat în Brăila,                 str.  Constantin Berlescu nr.11, constituit prin contractul nr.3464/22.09.2017, în vederea înstrăinării construcției C1, proprietatea numitei MĂCELARU VERONICA-LUCICA, amplasată pe acest teren.

47) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 258,00 mp, situat în Brăila, str. G-ral Praporgescu    nr.177 bis, NCP 85801, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, numiților ANDREI SABIN și MURGOCI RODICA GEORGIANA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.

48) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 306,00 mp real măsurat (300,00 mp în acte), situat în Brăila, str. Trotușului nr. 2B, NCP 88331, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, numiților BELDIE IOAN, BELDIE ANETA, VELICU GHEORGHE și VELICU CARMELIA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.

49) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 240,00 mp, situat în Brăila, str. Dorului nr.1E, NCP 90342, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, numiților BERLESCU COSTEL și BERLESCU ROZALIA.

50) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 38,00 mp indiviz din 288,00 mp, situat în Brăila, str. Ecaterina Teodoroiu nr.65, NCP 80403, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, numiților PÂRVU ADRIAN-VIVI și PÂRVU FLORENTINA-FELICIA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.

51) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Atribuirea denumirii de ”Aleea PLATANULUI” drumului de acces public către loturile destinate pentru construirea de locuințe, situat în Brăila,  str. George Enescu nr.151 lot 21.

52) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea aplicabilității H.C.L.M. Brăila nr.291/17.10.2014 referitoare la „Atribuirea prin încredințare directă spre închiriere, a imobilului proprietate publică a Municipiului Brăila, situat în Brăila, Calea Galați nr. 130 către Asociația <Aura 2010>, în vederea desfășurării unor activități de asistență socială pentru persoane cu dizabilități și pentru persoane vârstnice”.

53) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Castanului nr.35A, în suprafaţă de 256,00 mp, NCP 15608, constituit prin H.C.L.M. nr.113/31.05.2006, în favoarea domnului CAȚAROS IONUȚ.

54) Proiect de hotărâre inițiat de consilierii locali municipali Bucur Claudia – Raluca, Ioniță Ion – Sorin și Fusea Marian – Paul privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilele care nu sunt cuprinse în Strategia de dezvoltare a Municipiului Brăila și pentru care nu există prevedere bugetară alocată în vederea cumpărării.

55) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Edmond Nicolau nr.7.

56) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Fața Portului nr.1, parter.

57) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Malului nr. 1.

58) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Mihai Eminescu nr.3, parter, NCP 1267/0.1/2 şi 1267/0.1/3 (1/2), înscris în Cartea Funciară cu nr. 2348/N şi respectiv nr.70258-C1-U1 (1/2).

59) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unor bunuri (teren Perimetrul III) aflate în administrarea R.A. ”ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” BRĂILA.

60) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea formei negociate a Înțelegerii de cooperare între Municipiul Brăila, România și Sectorul Beșiktaș, Orașul Istanbul, Republica Turcia, precum și deplasarea unei delegații a Municipiului Brăila, în vederea semnării Acordului de Înfrățire.

61) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie 2017.
    
62) Alte probleme.

P R I M A R,
VIOREL – MARIAN DRAGOMIR

 

Autor A.Frangu 29 Octombrie 2017, 07:58 Administrative
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii