Ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Brăila din data de 22 decembrie 2016

De A.Frangu 21 Decembrie 2016, 16:15 Administrative

Joi, 22 decembrie 2016, ora 11,00, în Sala Companiei de Utilități Publice ”Dunărea” S.A. Brăila are loc ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Brăila. Proiectul ordinii de zi este următorul:

1) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Brăila, pe anul 2016.

2) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Pantelimon” Brăila, pe anul 2016.

3) Proiect de hotărâre inițiat de consilierii locali municipali Păun Dan și Pătârlăgeanu Valentin, membri în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. BRAICAR S.A. Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. BRAICAR S.A Brăila, la trimestrul IV 2016.

4) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului general centralizat al municipiului Brăila, pe anul 2016.

5) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea execuției bugetului general centralizat al Municipiului Brăila întocmit pe cele două secțiuni, secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, preliminat la trimestrul IV 2016.

6) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea plafonului creanțelor fiscale care pot fi anulate pe anul 2016.

7) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2017.

8) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea preţurilor şi tarifelor pentru activitatea de întreţinere şi amenajare a zonelor verzi de pe raza Municipiului Brăila, începând cu data de 01.01.2017.

9) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea taxelor speciale practicate de Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor Brăila‚ aplicabile în anul fiscal  2017.

10) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale SERVICIULUI DE UTILITATE  PUBLICĂ DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV ȘI A CIMITIRELOR BRĂILA.

11) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Acordarea unui mandat special Primarului Municipiului Brăila, pentru a vota, în calitate de reprezentant al Municipiului Brăila în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO DUNĂREA” Brăila, cotizația membrilor asociați.

12) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare a S.C. „COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE DUNĂREA BRĂILA” S.A., în vederea susținerii Proiectului POS Mediu 2007 – 2013 „Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Brăila”.

13) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Avizarea modificării și a formei actualizate a Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cu anexele acestuia, părți integrante.

14) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea criteriilor definitive pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, Municipiului Brăila.

15) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea încheierii convențiilor provizorii pentru anul 2017, privind acordarea de servicii de asistență socială, încheiate între Consiliul Local Municipal Brăila, prin Direcția de Asistență Socială și asociația/fundația selecționată în baza Legii nr.34/1998.

16) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a alocației zilnice de hrană în căminele pentru persoane vârstnice aflate în subordinea Consiliului Local Municipal Brăila.

17) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru anul 2017.

18) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea numarului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2017.

19) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea numărului maxim lunar al legitimațiilor pentru care Direcția de Asistență Socială va asigura plata gratuității transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă persoanelor cu handicap grav și accentuat, asistenților personali, cât și însoțitorilor acestora, pentru anul 2017.

20) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Actului adițional nr.4/2016 la Contractul de delegare a gestiunii activităților de depozitare a deșeurilor din Municipiul Brăila către S.C. „TRACON” S.R.L. Brăila nr.34051/05.09.2011.

21) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea procesului – verbal de negociere al Comisiei speciale de punere în aplicare a H.C.L.M. nr. 4/2003, referitoare la <Aprobarea novării contractelor de concesiune ce au ca obiect bunuri imobile ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila, în contracte de vânzare – cumpărare> din cadrul şedinţei din data de 22.11.2016.

22) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare Calea Galați, între POD Brăilița și DJ 221B”, conform valorilor din ofertele câștigătoare.

23) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Municipiului Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.

24) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea poziției nr.9 a Capitolului H – Terenurile și clădirile instituțiilor publice, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, prin schimbarea denumirii construcției C15 din ”Pavilion prosectură, ateliere și garaj” în ”Pavilion ateliere și garaj”.

25) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea și completarea pozițiilor nr.526 și de la nr.528 – 535 a Capitolului A – „Străzi”, completarea cu poziția nr.384 a Capitolului G6 – „Spații verzi”, completarea poziției 776 a Capitolului B – ”Sistemele de alimentare cu apă, cu terenurile aferente”, precum și completarea cu poziția nr.249 a Capitolului C – „Sisteme de canalizare și epurare ape uzate, cu terenurile aferente”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.39204/20.09.2016.

26) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea poziției nr.89 a Capitolului H – Terenurile și clădirile instituțiilor publice, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, referitoare la COLEGIUL TEHNIC ”C.D. NENIȚESCU” BRĂILA, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrării nr. 1437/03.03.2015.

27) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr.102/29.03.2016 referitoare la „Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru transferul dreptului de proprietate asupra unor investiții realizate pe terenuri aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, în conformitate cu prevederile art.2.15, alin.(1) din Regulamentul aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.199/29.07.2015”, cu completările ulterioare.

28) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.

29) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Nicolae Iorga, nr. 47A (fostă str. Nicolae Iorga nr.47), în suprafaţă de 254,00 mp, NCP 20041, constituit prin H.C.L.M. nr. 261/30.09.2008 în favoarea doamnei BOBI ANAMARIA - GABRIELA.

30) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Radu Portocală, nr. 18, în suprafaţă de 257,25 mp, NCP 76216, constituit prin H.C.L.M. nr. 430/16.12.2009 în favoarea domnului CIOBANU CONSTANTIN OVIDIU.

31) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea perfectării unui act adițional la Protocolul încheiat între Consiliul Local Municipal Brăila, prin Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila cu ASOCIȚIA DOG RESCUE ROMANIAN.

32) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea componenței nominale a Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul Municipiului Brǎila şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Functionare al Consiliului Comunitar Consultativ al Municipiului Brǎila.

33) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna ianuarie 2017.

34) Alte probleme.

P R I M A R,
VIOREL – MARIAN DRAGOMIR

 

Autor A.Frangu 21 Decembrie 2016, 16:15 Administrative
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii