Sedința Consiliului local municipal Brăila, 21 decembrie 2015

De A.Frangu 18 Decembrie 2015, 22:20 Administrative

Luni, 21 decembrie 2015, începând cu ora 10,00, în Sala Companiei de utilități publice ”Dunărea” S.A. are loc ședința ordinară a Consiliului local municipal Brăila. Proiectul ordinii de zi este următorul:

1) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea execuției bugetului general centralizat al Municipiului Brăila întocmit pe cele două secțiuni, secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, preliminat la trimestrul IV 2015

2) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2015

3) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea  Regulamentului  de acordare a sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă personalului din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brăila şi al serviciilor publice de interes local subordonate Consiliului Local Municipal Brăila.

4) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Braila nr. 29/11.02.2015 referitoare la „Aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetul local al Municipiului Brăila, pe anul 2015”, modificată prin H.C.L.M. nr.87/29.04.2015.

5) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare şi Gospodărire Locală Brăila, pe anul 2015.

6) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, pe anul 2015.

7) Proiect de hotărâre iniţiat de consilierii locali municipali Badiu Virginia Loredana, Dumitru Florin, Păun Dan, Pricop Cristian Florinel şi Traian Adrian, membri în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. BRAICAR S.A. Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. BRAICAR S.A Brăila, la trimestrul IV 2015.

8) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Brăila, pe anul 2015.

9) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila și de Viceprimarul Municipiului Brăila domnul Dănăilă Zaharia Alexandru privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.276/27.10.2015 referitoare la ”Stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2016”.

10) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea plafonului creanțelor fiscale care pot fi anulate pe anul 2015

11) Proiect de hotărâre iniţiat de consilierii locali municipali Ciocan Ilie Eduard și Coroș Maria, membri în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. Brăila privind:  Aprobarea prețurilor și tarifelor percepute de S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. Brăila, începând cu anul 2016.

12) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea taxelor speciale practicate de Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor Brăila‚ aplicabile în  anul fiscal  2016.

13) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea preţurilor şi tarifelor pentru activitatea de întreţinere şi amenajare a zonelor verzi de pe raza Municipiului Brăila, pentru anul 2016.

14) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Regulamentului pentru eliberarea și folosirea permiselor de acces auto (PERMIS ACCES AUTO – P.A.A.), pentru circulația autovehiculelor agabaritice pe străzile Municipiului Brăila.

15) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico – economici, faza PT+DE+CS pentru obiectivul de investiții ”Amenajare sens giratoriu în Municipiul Brăila, str. Comuna din Paris c/c șos. Focșani”.

16) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru Municipiul Brăila, precum și pentru instituțiile și serviciile publice din subordine, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare.

17) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea tarifului pentru serviciile prestate de Poliția Locală Brăila.

18) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Organizarea reţelei şcolare de învăţământ în Municipiul Brăila pentru anul şcolar 2016 - 2017.

19) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de administrare al Serviciului de Utilitate Publică ”SEROPLANT”  Brăila asupra spațiului cu altă destinație decât aceea de locuit, aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Municipiul Brăila, str. Polonă, nr.18 și transmiterea acestuia în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor Brăila.

20) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Transmiterea în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor Brăila, pe o perioadă de 10 ani, a imobilelor situate în Brăila, Aleea Policlinicii nr.2, bloc G16, sc.5, parter, apartamentele nr.101 și nr.102, proprietarea publică a Municipiului Brăila.

21) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Trecerea din administrarea Şcolii Gimnaziale nr.4 „Al. I. Cuza”, a  bunului imobil  „Sală de sport”, situat în Brăila, Aleea Parcului nr.2, în administrarea Colegiului Tehnic „Edmond Nicolau”.

22) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Schimbarea destinației spațiului situat în Brăila, Aleea Policlinicii nr.5, bl. G13, et.2, ap.84, din spațiu cu altă destinație în spațiu cu destinația de locuință.

23) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea numarului maxim al legitimatiilor pentru care Directia de Asistenta Sociala va asigura plata gratuitatii transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă persoanelor cu handicap grav si accentuat, asistentilor personali cat si insotitorilor acestora, pentru anul 2016.

24) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2016.

25) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Atribuirea prin incredintare directa spre inchiriere, a imobilului proprietate publica a Municipiului Braila, situat in Braila, Str. Rahova nr.154 catre ASOCIATIA ART-TERAPIE.CES.AU.

26) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Prelungirea duratei de dare in administrarea Directiei de Asistenta Sociala Braila, pentru o perioada de 5 ani, a imobilului situat in Municipiul Braila, Cartier Lacu Dulce, Str. Mina Minovici nr.2B in vederea desfasurarii activitatii Centrului social multifunctional pentru comunitatea  roma din Cartierul Lacu Dulce.

27) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea si completarea HCLM nr.6/29.01.2015 referitoare la stabilirea costului mediu lunar de intretinere in centrele rezidentiale aflate in subordinea Consiliului Local Municipal Braila.


28) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru schimbarea destinației imobilului, aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, B-dul. Independenței nr.65, din spațiu de învătământ în spațiu cu altă destinație.

29) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea și completarea H.C.L.M. Brăila nr.61/27.02.2014 referitoare la ”Aprobarea încetării contractului de concesiune nr.34162/06.09.2006 încheiat cu S.C. CET S.A Brăila”.

30) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea HCLM nr.202/29.07.2015 referitoare la ”Trecerea din domeniul public al Municipiului Brăila şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila în domeniul public al Statului Român şi administrarea Ministerului Justiţiei a unui teren în suprafaţă de 940,00 mp, situat în Municipiului Brăila, str. Plevna nr.2”.

31) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea HCLM nr.203/29.07.2015 referitoare la ”Trecerea din domeniul public al Municipiului Brăila şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila, în domeniul public al Statului Român şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila, pentru Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Brăila, a unui teren în suprafaţă de 1571,00 mp, situat în Municipiului Brăila, str. Plevna nr.8 bis, pe care se află amplasată construcţia C1, proprietatea Statului Român”.

32) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea poziţiilor nr. 13 și 36, Capitolul G 10 – „Cimitire” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, conform proceselor-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr.12189/24.08.2015 și nr.13878/18.09.2015.

33) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea poziţiei nr. 42, Capitolul H – „Terenurile și clădirile Instituțiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, referitoare la GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.39 „CĂSUȚA FERMECATĂ”, conform procesului - verbal de recepţie finală nr.1902/ 09.11.2015.

34) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea poziţiei nr. 97, Capitolul H – „Terenurile și clădirile Instituțiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, referitoare la COLEGIUL TEHNIC „EDMOND NICOLAU” BRĂILA, conform proceselor-verbale la terminarea lucrărilor nr. 561/01.04.2014, nr.1156/25.06.2014 și procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.1163/20.04.2015.

35) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea poziţiei nr. 98, Capitolul H – „Terenurile și clădirile Instituțiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, referitoare la COLEGIUL ECONOMIC „ION GHICA”, conform procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.39/14.01.2014.

36) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea poziţiei nr. 105, Capitolul H – „Terenurile și clădirile Instituțiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, referitoare la LICEUL TEHNOLOGIC „G.K. CONSTANTINESCU”, conform procesului - verbal de recepţie finală nr.2876/ 30.12.2008.

37) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.

38) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Centralizarea suprafețelor de teren ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții cu caracter provizoriu, conform Regulamentului aprobat prin HCLM Brăila 199/2015.

39) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Municipiului Brăila şi a Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin H.C.L.M. Brăila  nr. 2/31.01.2001, până la data de 30.12.2018.

40) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul <CONSTRUIRE SERVICE AUTO P+1E PARŢIAL>, situat în Brăila, Str. Eroilor, nr. 2 I, iniţiat de NOVAC FLORENTIN şi CRISTEA ALINA-VIOLETA.

41) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna ianuarie 2016.

42) Alte probleme.                 

P R I M A R,
AUREL GABRIEL SIMIONESCU

 

Autor A.Frangu 18 Decembrie 2015, 22:20 Administrative
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii