Sedinta ordinara a Consiliului Local Municipal Braila din 29 iulie 2015

De A.Frangu 28 Iulie 2015, 11:32 Administrative

Miercuri, 29 iulie 2015, ora 9,00, în Sala de sedinte a Companiei de Utilitati Publice ”Dunarea” S.A. Braila, are loc sedinta ordinara a Consiliului Local Municipal Braila. Proiectul ordinii de zi este urmatorul:

1) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2015.
2) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea execuţiei bugetului general centralizat al Municipiului Brăila întocmit pe cele două secţiuni, la sfârşitul trimestrului II 2015.
3) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru semestrul II al anului 2015, pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brăila şi Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Brăila.
4) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE al APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRĂILA şi al SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR BRĂILA.
5) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială Brăila.
6) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli din fonduri externe nerambursabile FEN (sursa D) pentru anul 2015, al Direcţiei de Asistenţă Socială Brăila, pentru implementarea în parteneriat a proiectului “Reţea de centre de sprijin pentru victimele violenţei domestice – SOS Violenţa”.
7) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea contribuţiei Municipiului Brăila la majorarea activului patrimonial al Asociaţiei „Brăila – Capitală Europeană a Culturii 2021”.
8) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Protocolului de colaborare între Departamentul pentru Egalitate de Şanse între femei şi bărbaţi (DESFB) şi Municipiul Brăila.
9) Proiect de hotărâre iniţiat de domnii consilieri locali Badiu Virginia Loredana, Dumitru Florin, Păun Dan, Pricop Cristian Florinel şi Traian Adrian, membri în A.G.A. la S.C. BRAICAR S.A. Brăila, privind: Aprobarea majorării capitalului social prin emisiunea de noi acţiuni la S.C. „BRAICAR" S.A. BRĂILA.
10) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Regulamentului pentru emiterea avizelor necesare pentru execuția lucrărilor subterane la rețelele de utilități publice, condițiile de refacere a suprafețelor afectate ce aparțin domeniului public sau privat al Municipiului Brăila și obligațiile beneficiarului la terminarea lucrărilor.

11) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Regulamentului privind modul de închiriere a bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila.
12) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea rezilierii contractului de finanţare nr.4910/28.11.2014 aferent proiectului “Execuție Campus Școlar la Liceul Pedagogic D. P. Perpessicius Brăila” şi a Acordului de parteneriat nr.13116/26.03.2014.
13) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Acordul Consiliului Local Municipal Brăila cu privire la executarea lucrărilor de consolidare a taluzului dintre str. Danubiului şi str. Pietrei, conform proiectului tehnic, de către S.C. „ORIENT COMPANY” S.R.L. Brăila.
14) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Trecerea din domeniul public al Municipiului Brăila şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila în domeniul public al Statului Român şi administrarea Ministerului Justiţiei a unui teren în suprafaţă de 940,00 mp, situat în Municipiului Brăila, str. Plevna nr.2.
15) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Trecerea din domeniul public al Municipiului Brăila şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila, în domeniul public al Statului Român şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila, pentru Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Brăila, a unui teren în suprafaţă de 1571,00 mp, situat în Municipiului Brăila, str. Plevna nr.8 bis, pe care se află amplasată construcţia C1, proprietatea Statului Român.
16) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea poziţiei 31 din Capitolul A – „Străzi”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, conform documentaţiei de cadastru.
17) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea cu poziţia 623 a Capitolului A – „Străzi”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, conform documentaţiei de cadastru şi a raportului de evaluare.
18) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea şi completarea poziţiilor nr. 53 şi 74 a Capitolului H – „Terenurile și clădirile Instituțiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, conform procesului - verbal de recepţie a lucrărilor nr. 6/29.12.2014, a proceselor verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 1318/29.08.2013, nr. 275/03.06.2015 şi nr. 276/03.06.2015, precum şi a documentaţiei de cadastru.
19) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila a bunului „Magistrală termoficare” – partea subterană, înscris la poziţiile nr.62, nr.70, nr.71 şi nr.77 din Capitolul D „Sisteme de alimentare cu energie termică cu terenurile aferente”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, în vederea casării.
20) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.

21) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Atribuirea în folosinţă gratuită a terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafaţă de 9292,00 mp, situat în Brăila, Piaţa Dorobanţilor nr.4, „Parohiei Naşterea Domnului”, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietatea acesteia.
22) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 3911,00 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 84030, situat în Brăila, str. Belvedere nr.10-14, BISERICII CREŞTINE BAPTISTE „SFÂNTA TREIME”, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2, C3, C4, C6 şi C7, proprietatea acesteia.
23) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Repartizarea prin încredinţare directă, spre închiriere, a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, aparţinând domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Mihai Eminescu, nr.39, subsol, parter și etaj, PARTIDULUI UNIUNEA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI, în vederea desfăşurării activităţii.
24) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Repartizarea prin încredinţare directă, spre închiriere a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Mihai Eminescu nr.46, etaj, PARTIDULUI NAŢIONAL AL MEDIULUI, în vederea desfășurării activităţii.
25) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alipirea unor terenuri ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila.
26) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea dezmembrării terenului situat în Municipiul Brăila, şoseaua Baldovineşti, aferent ansamblului de locuinţe ANL, înscris în Cartea Funciară nr.70882.
27) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata funcţionării capacităţilor energetice, a unor terenuri aparţinând Municipiului Brăila şi acordarea dreptului de a executa reţele subterane, S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice, Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuţie Brăila.
28) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 297,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Cavaleriei, nr.9, NCP 82992, solicitantei COPAE VIOLETA, teren pe care se află amplasate construcţiile, proprietatea acesteia.
29) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 233,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Gheorghe Constantinescu, nr.20, NCP 86976, solicitanţilor JARNEA IONEL şi JARNEA VALERICA, teren pe care se află amplasată construcţia, proprietatea acestora.
30) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 300,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Arţarului, nr.9, NCP 72313, solicitanţilor MIHALCEA GEORGEL şi MIHALCEA NICOLETA-RODICA, teren pe care se află amplasată construcţia, proprietatea acestora.

31) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 252,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Radu Portocală, nr.45, NCP 78595, solicitanţilor NECULAI IONEL şi NECULAI GABRIELA, teren pe care se află amplasată construcţia, proprietatea acestora.
32) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 10,40 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 745,00 mp, situat în Brăila, str. Oituz, nr.8, NCP 76826, solicitantei NEGRII MARIA, în vederea extinderii construcţiilor existente.
33) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 48,05 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 196,00 mp, situat în Brăila, str. Unirii, nr.232, NCP 18442, solicitanţilor PRICEPUTU NICU, PRICEPUTU MARIOARA, PETROV ANDREI şi PETROV TINCUŢA, teren pe care se află amplasate construcţiile, proprietatea acestora.
34) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 20,00 mp (real măsurat 19,76 mp), aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 146,00 mp, situat în Brăila, str. Zidari, nr.42, NCP 14602, solicitanţilor PRODAN DUMITRU şi PRODAN MARINA, teren pe care se află amplasate construcţiile, proprietatea acestora.
35) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 43,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 221,00 mp, situat în Brăila, str. Alexandru Vlahuţă nr. 29A, NCP 87118, solicitantului PRUNDIŞ POLS VIOREL, teren pe care se află amplasată construcţia, proprietatea acestuia.
36) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 132,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 428,00 mp, situat în Brăila, str. Ştefan Octavian Iosif, nr.2, NCP 86401, solicitanţilor TEACĂ DORINA, DRĂGAN ANA-MARIA, SIGHINAŞ DANIELA-VIORICA, TEACĂ VERONICA şi MIHALCIA ELENA, teren pe care se află amplasate construcţiile, proprietatea acestora.
37) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 112,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Prahovei, nr.34, NCP 85042, solicitantei TOADER IONICA, teren pe care se află amplasată construcţia, proprietatea acesteia.
38) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 81,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 207,00 mp, situat în Brăila, str. Deva nr. 31, NCP 87244, solicitanţilor VOICU ELEONORA, VOICU AURELIAN - DRAGOŞ şi CILIBIU DANIELA RAMONA, teren pe care se află amplasate construcţiile, proprietatea acestora.
39) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosință gratuită a terenului situat în Brăila, str. Liviu Macedonescu, nr.7, NCP 74790, constituit prin H.C.L.M. nr. 358/21.11.2008, în favoarea numitei GHEORGHE IULIANA MARINELA prin curator GHEORGHE GEORGETA.
40) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul <CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+2E+M>, situat în Brăila, str. Grigore Alexandrescu c/c DN 2B, nr.1, P1/1, iniţiat de DUMITRU VLADIMIR CRISTIAN.

41) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna august 2015.
42) Raport privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav în cursul semestrului I al anului 2015.
43) Informare privind derularea proiectelor cu finanţare europeană la nivelul Municipiului Brăila.
44) Informare privind stadiul derulării contractului de concesiune autentificat sub nr. 3671/2013 şi a Actului adiţional nr. 1 la acesta.
45) Informare cu privire la participarea Municipiului Brăila la Conferinţa „12 NOI TRAVERSĂRI DUNĂRENE”.
46) Alte probleme.

P R I M A R,
Aurel Gabriel Simionescu

 

Autor A.Frangu 28 Iulie 2015, 11:32 Administrative
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii