Sedinta CLM Braila din 17 iulie

De Frimu Ghinea 13 Iulie 2017, 16:30 Administrative

P R O I E C T A L O R D I N I I D E Z I

a ședinței ordinare a Consiliului Local Municipal Brăila din data de 17.07.2017, sala Companiei de Utilități Publice ”Dunărea” S.A., ora 10 00

1) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea execuţiei bugetului general centralizat al municipiului Brăila la 30.06.2017.

2) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea anexei nr.1 la H.C.L.M. nr.82/30.03.2017, privind aprobarea utilizării sumei de 56.657,91 mii lei din excedentul anual al bugetului local al Municipiului Brăila, pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare pe anul 2017.

3) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Brăila, pe anul 2017.

4) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ŞI ADMINISTRARE PORTUARĂ Brăila, pe anul 2017.

5) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică Seroplant Brăila, pe anul 2017.

6) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, pe anul 2017.

7) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alocarea sumei de 600,00 mii lei din bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii Concursului Internațional de Canto ”Hariclea Darclee”.

8) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Brăila pe anul 2017.

9) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi Cartier Lacu Dulce”.

10) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi Cartier PISC”.

11) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: : Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi Cartier Radu Negru”.

12) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare grupuri sanitare - Școala I.L.Caragiale”.

13) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice din Municipiul Brăila.

14) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea proiectului ”Dezvoltarea ecoturismului și turismului educațional în Municipiul Brăila”, în vederea finanțării în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, Măsura 1.2 Consolidarea și diversificarea activităților în zona de pescuit și acvacultură.

15) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Înțelegerii de cooperare între Municipiul Brăila, România și Municipiul Schumen, Republica Bulgaria.

16) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Înțelegerii de cooperare între Municipiul Brăila, România și Sectorul Beșiktaș, Orașul Istanbul, Republica Turcia.

17) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Avizarea Caietului de Sarcini al activității de colectare, transport și evacuare a apelor uzate de la utilizatorii din aria delegată unitatea administrativ-teritorială – Municipiul Brăila, cu anexele nr.1 – 13, părți integrante din acesta.

18) Proiect de hotărâre inițiat de domnul consilier local municipal Caranica George-Marius, membru în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ECO S.A. Brăila privind: Aprobarea Actului constitutiv actualizat al S.C. ECO S.A. Brăila.

19) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea actului adițional nr.6 la Contractului de delegare a gestiunii activităților de depozitare deșeuri nr.34051/05.09.2011 încheiat cu S.C. TRACON S.R.L., ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor O.U.G. nr.48/30.06.2017 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.196/2005.

20) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea actului adițional nr.6 la Contractului de delegare a gestiunii activităților de depozitare deșeuri nr.34058/05.09.2011 încheiat cu S.C. ECO S.R.L., ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor O.U.G. nr.48/30.06.2017 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.196/2005.

21) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea actului adițional nr.6 la Contractului de delegare a gestiunii activităților de depozitare deșeuri nr.34062/05.09.2011 încheiat cu S.C. BRAI-CATA S.R.L., ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor O.U.G. nr.48/30.06.2017 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.196/2005.

22) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea actului adițional nr.6 la Contractului de delegare a gestiunii activităților de depozitare deșeuri nr.34055/05.09.2011 încheiat cu S.C. RER ECOLOGIC SERVICE S.R.L., ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor O.U.G. nr.48/30.06.2017 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.196/2005.

23) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea obiectului Contractului de delegare al S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. BRĂILA, aprobat prin H.C.L.M. nr.319/27.09.2010, cu imobilul în care a funcționat Grădinița cu program prelungit nr.3 ”Prichindel”, situat în Brăila, Aleea Trandafirilor nr.1A, proprietate publică a Municipiului Brăila.

24) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru schimbarea destinației imobilului situat în Municipiul Brăila, Calea Galați nr.344 B, aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, din spațiu de învățământ în spațiu cu altă destinație, pe o perioadă de 5 ani.

25) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Municipiului Brăila, pentru trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila, în vederea casării și demolării construcției în suprafață de 76,00 mp, situată în Municipiul Brăila, str. Griviței nr.496, aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, conform Raportului de expertiză tehnică, cu înscrierea în Cartea funciară.
26) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Prelungirea contractului de închiriere având ca obiect spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în Brăila, str. Mihai Eminescu, nr. 8-8A, parter, încheiat cu UNIUNEA JUDEȚEANĂ ”SOLIDARITATEA” PENSIONARILOR DIN BRĂILA, în vederea desfășurării activităţii.

27) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Perfectarea unui act adițional la contractul de închiriere nr.39/14299/06.07.2015, încheiat între Municipiul Brăila și domnul TICU LUCIAN CĂTĂLIN, în sensul majorării suprafeței de teren ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Aleea Cocorilor nr. 16, bl. D4, sc.2, ap.45, parter.

28) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Perfectarea unui act adițional la contractul de închiriere nr.194/29.12.1995 și a contractului de închiriere nr.21/28.02.2002, în sensul majorării suprafeței de teren ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Bdul. Dorobanților, în incinta Liceului ”Panait Cerna” și Bdul. Dorobanților, lângă Liceul ”Panait Cerna”.

29) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr.2 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 referitoare la centralizarea suprafeţelor de teren ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcţii cu caracter provizoriu și aprobarea închirierii directe către solicitanţi.

30) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.

31) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparțin domeniului privat al Municipiului Brăila.

32) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Închirierea unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila, în vederea extinderii construcțiilor provizorii existente.

33) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.245/30.06.2017.


34) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.

35) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Brăila și transmiterea din administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și Cimitirelor Brăila în administrarea Spitalului de Psihiatrie „Sf.Pantelimon” Brăila a spațiului cu destinația de locuință, situat în Municipiul Brăila, str. Sebeșului nr.70, bl.B34, sc.2, parter, ap.16 cu destinația de „locuință de serviciu”.

36) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea tranzacției privind soluționarea amiabilă a litigiilor existente între S.C. Perascenso Consulting S.R.L. Brăila, în calitate de creditor, Liceul Tehnologic Gh. K. Constantinescu în calitate de debitor principal și Municipiul Brăila în calitate de terț poprit.

37) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Darea în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila a terenurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ocupate de construcții cu caracter provizoriu – garaje, potrivit anexei nr.6 din H.C.L.M. nr.429/21.12.2015, cu preluarea contractelor de închiriere.

38) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului Brăila a terenului în suprafaţă de 8125,00 mp, indiviz din 24.139,00 mp, situat în Brăila, pe Faleza Dunării, între sediul nou al Căpităniei Portului Brăila și parcela nr. 3 Malul Dunării, administrată de Compania Națională ”Administrația Porturilor Dunării Maritime” Galați.

39) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 14,00 mp indiviz din 716,00 mp, situat în Brăila, str. Petru Maior nr. 35, NCP 72184, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, numiților POPA CONSTANTIN și POPA LUCICA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1 și C5, proprietatea acestora.

40) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 7,00 mp indiviz din 405,00 mp, situat în Brăila, str. Plevna nr. 170, NCP 18579, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, numiților MORUZ VASILE și MORUZ PETRICA, teren pe care se află amplasate construcțiile C2, C4, C6 și C9, proprietatea acestora.

41) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 63,00 mp, situat în Brăila, str. Cazasului nr. 87, NCP 90323, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, numiților BLEJUȚ ANGELA și GHIURCĂ ANA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1 și C2, proprietatea acestora.

42) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 521,00 mp, situat în Brăila, str. Magaziilor nr. 6, NCP 90369, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, numiților NĂSTASE MIHAI și NĂSTASE MARIOARA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2, C3 și C4, proprietatea acestora.

43) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea Comisiei speciale pentru reactualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Brăila.

44) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna august 2017.

45) RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA ASISTENȚILOR PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV ÎN CURSUL SEMESTRULUI I AL ANULUI 2017.

46) Alte probleme.


P R I M A R,
VIOREL – MARIAN DRAGOMIR

 

Autor Frimu Ghinea 13 Iulie 2017, 16:30 Administrative
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii