Camera de Conturi Brăila a găsit la Spitalul Județean de Urgență Brăila abateri financiar contabile 1,8 milioane de euro!

De Mihai Vintilă 27 Martie 2019, 10:09 Administrative

Camera de Conturi Brăila a publicat rezultatul acțiunii de audit desfășurate la Spitalul Județean de Urgență Brăila în perioada 18.04-31.05.2018 prin care s-au descoperit abateri financiar contabile de 8358 mii de lei adică aproape 1,8 milioane de euro.

Principalele constatări au fost:

- La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli, evaluarea veniturilor proprii și fundamentarea cheltuielilor nu s-a realizat pe baza propunerilor fundamentate, formulate de conducătorii secțiilor și compartimentelor din structura spitalului.

- Neînregistrarea în contabilitate a debitelor reprezentând cheltuieli efectuate de spital, ce urmează a fi recuperate de la persoanele care prin faptele lor aduc atingere altei persoane și care au obligația să repare prejudiciul cauzat unității sanitare ]n valoare de 6957 mii de lei

- Menținerea nejustificată în soldul contului 473 ,,Decontări în curs de clarificare” a unor debite clarificate, stabilite prin hotărâri judecătorești definitive în valoare de 648 mii de lei.

- Neînregistrarea provizioanelor aferente sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești definitive, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2017 în valoare de 359 de mii de lei.

- Scăderea din evidența contabilă a unor debite, fără documente constatatoare emise de instituțiile abilitate în valoare 177 de mii de lei.

- Menținerea nejustificată în soldul contulului 231 „Active fixe corporale în curs de execuție” a unor lucrări de investiții finalizate, recepționate şi puse în funcțiune în valoare de 149 mii de lei.

- Neînregistrarea în evidenţa contabilă a unor creanțe stabilite în baza unor sentințe judecătorești definitive în valoare de 43 de mii de lei.

- Neînregistrarea la cheltuieli în avans a unor prime de asigurare pentru malpraxis plătite pentru exercițiul financiar următor în valoare de 25 de mii de lei.

- Înregistrarea eronată în evidenta contabilă a unor active fixe necorporale reprezentând programe informatice, în categoria materialelor de natura obiectelor de inventar.

- Evidențierea nejustificată, în anul 2017, prin intermediul contului 891 „Bilanț de deschidere”, a unor operațiuni patrimoniale derulate în cursul exercițiului financiar.

- Neelaborarea politicilor contabile constând în stabilirea setului de proceduri pentru toate operaţiunile derulate la nivelul instituției publice, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale.

- Neorganizarea evidenței extrabilanțiere a tuturor garanțiilor de bună execuție, prin reflectarea acestora în contul 8049 ”Garanție bancară pentru bună execuție”.

- Înregistrarea în contabilitate, în cursul anului 2017, a cheltuielilor cu medicamentele eliberate pentru aparatul de urgență din cadrul secțiilor spitalului, la momentul preluării de la farmacie și nu pe măsura consumului efectiv al acestora, potrivit legii.

- Neprezentarea în notele explicative la situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2017, a informațiilor suplimentare cu privire la erorile contabile constatate ca fiind aferente exercițiilor precedente, corectate pe seama rezultatului reportat în anul 2017.

- Neactualizarea procedurilor operaționale privind activitatea de recuperare a debitelor rezultate din accidente și agresiuni, activitatea de control financiar preventiv, activitatea financiar-contabilă, întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli și realizarea achizițiilor publice, la nivelul Spitalului Județean de Urgență Brăila.

- Neactualizarea cadrului general al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv, precum şi a listelor de verificare a obiectivelor verificării, pentru fiecare operaţiune cuprinsă în cadrul specific al entităţii publice în anul 2017.

- Exercitarea necorespunzătoare a activității de audit public intern.

- Necalcularea, neînregistrarea în evidența contabilă și nereținerea penalităților de întârziere pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul de lucrări, referitoare la finalizarea la termen a obiectivului de investiţii ,,Proiectare și executie refacere inel incendiu exterior pavilion A” în valoare de 69 de mii de lei.

- Neefectuarea tuturor demersurilor legale pentru punerea în executare a titlurilor executorii, reprezentând hotărâri judecătorești definitive.

- Nefinalizarea documentației de atribuire în vederea inițierii procedurii de achiziție publică a serviciilor nemedicale, de preparare și distribuire a hranei pentru bolnavii internați si pentru serviciile de dezinfecție, spălare, uscare si calcare a inventarului moale.

- Nerespectarea în totalitate a prevederilor legale referitoare la efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii în anul 2017.

 

Măsurile dispuse și recomandările formulate de camera de conturi:
a) Elaborarea politicilor contabile, prin stabilirea unui set de proceduri pentru toate operaţiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, potrivit legii.
b) Înregistrarea în categoria activelor fixe a lucrărilor de investiții finalizate, recepționate și puse în funcțiune, la data de 31.12.2017, potrivit legii.
c) Corectarea erorilor contabile, reprezentând debite stabilite prin hotărâri judecătorești definitive, menținute nejustificat în soldul contului 473 ”Decontări din operaţii în curs de clarificare” și evidențierea creanțelor care urmează a fi recuperate în funcție de destinația sumei respective și anume restituire la Casa de Asigurări de Sănătate, pentru partea de cheltuieli suportată din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate sau la venituri proprii, pentru partea de cheltuieli suportată de spital.
d) Repunerea prin înregistrare în evidența contabilă, în conturile corespunzătoare, a sumei de 6.956.753 lei, reprezentând debite, respectiv cheltuieli efective ocazionate de asistența medicală acordată persoanelor cărora le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătății de către alte persoane, precum și persoanelor care au adus daune sănătății propriei persoane, din culpă, în urma unor agresiuni, accidente rutiere și vătămări corporale, care răspund potrivit legii şi au obligația să repare prejudiciul cauzat furnizorului de servicii medicale.
e) Repunerea prin înregistrare în evidența contabilă, în conturile corespunzătoare, a debitelor în sumă de 177.346 lei provenind din cheltuielile efectuate cu asistența medicală acordată pentru un număr de 1.266 persoane, debite care au fost scăzute din evidență fără să fie menționat, pentru fiecare caz în parte, actul sau documentul constatator emis de instituțiile publice abilitate, care să justifice scăderea din evidență în anul 2017.
f) Actualizarea procedurilor operaționale/de lucru cu privire la: recuperarea debitelor rezultate din accidente și agresiuni; activitatea de control financiar preventiv; organizarea activității financiar-contabile; întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli; achizițiile publice, în conformitate cu prevederile OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.
g) Actualizarea cadrului general al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv, precum şi a listelor de verificare a obiectivelor verificării pentru fiecare operaţiune cuprinsă în cadrul specific al entităţii publice, potrivit modificărilor legislative survenite cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv.
h) Revizuirea planului multianual de audit, pentru perioada 2018 - 2020, cu parcurgerea etapelor privind stabilirea criteriilor de analiză a riscurilor și determinarea punctajului total al riscului pe fiecare proces/activitate/structură/program și ierarhizarea acestora; cuprinderea în planul multianual de audit public intern a unor misiuni de audit cu privire la: vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale; concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităților administrativ-teritoriale; sistemul de luare a deciziilor; sistemele informatice.
i) Efectuarea tuturor demersurilor legale pentru punerea în executare a titlurilor executorii, reprezentând hotărâri judecătorești definitive, în cadrul termenului de prescripție, potrivit prevederilor Codului de procedură civilă.
j) Reefectuarea inventarierii în cazul elementelor de natura activelor și datoriilor existente în patrimoniul entității auditate, reflectate în soldurile conturilor de clienți, debitori, furnizori, creditori și decontări din operațiuni în curs de clarificare, în cazul cărora nu au fost respectate în totalitate dispozițiile legale referitoare la efectuarea inventarierii și valorificarea potrivit legii a rezultatelor inventarierii.
k) Finalizarea documentației de atribuire în vederea inițierii procedurii de achiziție publică pentru serviciile nemedicale, respectiv încheierea de noi contracte pentru prepararea și distribuirea hranei pentru bolnavii internați și pentru prestarea serviciilor de dezinfecție, spălare, uscare și călcare a inventarului moale, potrivit Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
l) Înregistrarea în evidența contabilă a penalităților de întârziere stabilite pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul de lucrări, nereținute din valoarea lucrărilor executate, în suma de 69.377 lei și luarea măsurilor de recuperare a acestora, potrivit legii.

Informațiile se găsesc în Sinteza rezultatelor acțiunii de audit desfășurate la Spitalul Județean de Urgență Brăila.

 

 

Autor Mihai Vintilă 27 Martie 2019, 10:09 Administrative
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii