CLM Braila - sedinta ordinara

De Redactia 28 Noiembrie 2016, 11:15 Administrative

Proiect al Ordinei de zi a ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL BRĂILA DIN DATA DE 28.11.2016, SALA COMPANIEI DE UTILITĂȚI PUBLICE ”DUNĂREA” S.A., ORA 11

1) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică Seroplant Brăila, pe anul 2016.

2) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Braila nr. 1/29.01.2016 referitoare la „Aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetul local al Municipiului Brăila, pe anul 2016”.

3) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Acordarea de granturi unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Brăila pentru premierea elevilor și cadrelor didactice cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare (olimpiadele școlare – faza națională și internațională) în anul școlar 2015-2016.

4) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Brăila.

5) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea chiriei pentru locuințele construite prin ”Programul de construire de locuințe pentru tineri, destinate închirierii”, aflate în proprietatea privată a statului, realizat de către Agenția Națională pentru Locuințe în Municipiul Brăila, pentru perioada 01.01.2017 – 31.12.2017.

6) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea taxei speciale pentru eliberarea Avizului de oportunitate pentru planurile urbanistice zonale.

7) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea ORGANIGRAMEI și a STATULUI DE FUNCȚII ale CENTRULUI DE ASISTENŢĂ PALEATIVĂ „SFÂNTA MARIA” BRĂILA, prin transformarea unor posturi vacante.

8) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea documentației tehnico – economice pentru obiectivul de investiții „Reabilitare etaj 2 și 3 al Centrului Social de Găzduire în Regim de Urgență, Brăila, Calea Galați, nr.364, corp C” al Direcției de Asistență Socială Brăila.

9) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea documentației tehnico – economice pentru obiectivul de investiții „Reabilitare corp C1, strada Școlilor, nr.64, Brăila”, al Direcției de Asistență Socială Brăila.

10) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Municipiului Brăila, pentru realizarea investiției ”Construire cameră centrală termică – intrare în legalitate”, în curtea Școlii Gimnaziale nr.7 ”Ion Creangă” Brăila, imobil ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Școlilor, nr.15, NCP 19567.

11) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Municipiului Brăila, pentru realizarea investiției ”Extindere Grădiniță S+P+1E”, în curtea Grădiniței cu program prelungit nr.37 ”Dumbrava Minunată” Brăila, imobil ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Aleea Trandafirilor, nr. 3, NCP 18430.

12) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Municipiului Brăila, în calitate de proprietar al terenului situat pe Bld Dorobanților, nr.311, NCP 19370, în vederea realizării proiectului ”Think Green”, câștigat în cadrul programului KRONOSPAN, pentru amenajarea unei clase amfiteatru și a unui parc în curtea Liceului Teoretic ”Panait Cerna”.

13) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 referitoare la centralizarea suprafeţelor de teren ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcţii cu caracter provizoriu și aprobarea închirierii directe către solicitanți, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.199/2015.

14) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea anexei nr.8 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 referitoare la „Centralizarea suprafeţelor de teren ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcţii cu caracter provizoriu, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.199/2015”, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr.204/31.05.2016.

15) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr.102/29.03.2016 referitoare la „Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru transferul dreptului de proprietate asupra unor investiții realizate pe terenuri aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, în conformitate cu prevederile art.2.15, alin.(1) din Regulamentul aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.199/29.07.2015”, cu completările ulterioare.

16) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea poziției nr.1 a Capitolului H – Terenurile și clădirile Instituțiilor publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.29555/08.07.2016 și transmiterea în administrarea Teatrului „Maria Filotti” Brăila a imobilului situat în Brăila, str. Mihai Eminescu, nr. 2, în vederea desfășurării activității.

17) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea poziției nr.9 a Capitolului H – Terenurile și clădirile instituțiilor publice, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, conform proceselor – verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2571/12.08.2016 și nr.11020/04.10.2016 și transmiterea în administrarea Spitalului de Psihiatrie ”Sf. Pantelimon” Brăila a imobilului situat în Brăila, Calea Călărașilor nr.59, în vederea desfășurării activității.

18) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea poziţiilor nr.32 - str. Abrud, nr.34 - str. Alecu Russo, nr.61 - str. Bărăganului, nr.106 – str. Călugăreni, nr.109 – str. Cernăuți, nr.143 - str. Ecaterina Teodoroiu, nr.144 - str. Enăchiță Văcărescu, nr.161 - str. Gheorghe Constantinescu, nr.187 – str. George Enescu, nr.213 - str. Ion Andreescu, nr.262 - str. Milcov, nr.283 - str. Negoiului, nr.322 - str. G-ral. David Praporgescu, nr.363 - str. Nicolae Titulescu, nr.364 - str. Sebeșului, a Cap. A – Stăzi, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin HCLM nr. 325/30.09.2011, conform proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr.4061/10.02.2016 și nr.19035/22.04.2016.

19) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea poziției nr.42 a Capitolului H – Terenurile și clădirile instituțiilor publice, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, referitoare la GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.39 ”CĂSUȚA FERMECATĂ”, conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1104/06.07.2016 și a procesului verbal de recepție finală nr.1195/01.09.2016.

20) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea poziției nr.64 a Capitolului A – Străzi, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 33486/04.08.2016.

21) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea poziției nr.73 a Capitolului H – Terenurile și clădirile instituțiilor publice, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, referitoare la ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.16 ”VASILE BĂNCILĂ”, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 6509/28.10.2016.

22) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea poziției nr.96 a Capitolului H – Terenurile și clădirile instituțiilor publice, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, referitoare la LICEUL TEORETIC ”PANAIT CERNA”, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrării nr. 1239/03.06.2016.

23) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea poziției nr.124 – Imobil Cămin C, D, E și anularea pozițiilor nr.125 – Imobil Cămin D și nr.126 - Imobil Cămin E din Cap.H - Terenurile și clădirile instituțiilor publice, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, conform documentației de cadastru și a Raportului de evaluare întocmit de Sierra Quadrant.

24) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.

25) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 26/26.01.2009 referitoare la „Aprobarea cererii d-nei ADAM LUCICA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Codrului lot nr. 6, în suprafaţă de 246,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.”

26) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Îndreptarea erorii materiale prin radierea poziției nr.216 din anexa nr.2 la H.C.L.M. nr.291/27.10.2015 și completarea anexei nr.1 la H.C.L.M. nr.291/27.10.2015 cu dosarul nr. 494 constituit pe numele dlui GHEORGHE CRISTIAN - FLORIN, în baza Legii nr.15/2001.

27) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Arțarului, nr. 5, (fostă str. Arțarului lot 8) în suprafaţă de 300,00 mp, NCP 13792, constituit prin H.C.L.M. nr. 147/30.05.2005 în favoarea doamnei BÂLEA MARIANA - SIMONA.

28) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Trotușului, nr. 2B, în suprafaţă de 300,00 mp, NCP 88331, constituit prin H.C.L.M. nr. 106/30.03.2007 în favoarea doamnei BELDIE ALEXANDRA (ORZAN).

29) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Păltiniș, nr.1, în suprafaţă de 250,00 mp, constituit prin H.C.L.M. nr.255/14.07.2010 în favoarea doamnei GAVRILĂ (fostă BURADA) MARIA ADRIANA.

30) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Constantin Berlescu, nr. 12, în suprafaţă de 258,00 mp, NCP 87178, constituit prin H.C.L.M. nr. 260/27.08.2004 în favoarea domnului JANTEA CIPRIAN.

31) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Milcov c/c str. Ecaterina Teodoroiu, nr.5, în suprafaţă de 320,00 mp, constituit prin H.C.L.M. nr. 268/30.09.2008 în favoarea doamnei SZABO (fostă LULEA) RALUCA LILIANA.

32) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Trandafir Djuvara (fostă Zona Industrială Sud, lot 3), nr. 9, în suprafaţă de 242,75 mp, NCP 85464, constituit prin H.C.L.M. nr.230/27.08.2004 în favoarea doamnei TUREA CONSTANȚA.

33) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul „CONSTRUIRE SHOWROOM P+1E”, la adresa din Brăila, Bulevardul Dorobanților, nr. 319 iniţiat de S.C. ”AER CLIMA” S.R.L.

34) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul „CONSTRUIRE CORP SPAȚII DE DEPOZITARE PRODUS FINIT (TÂMPLĂRIE LEMN) ȘI MATERIE PRIMĂ (CHERESTEA)”, la adresa din Brăila, Șoseaua Rm. Sărat, nr. 29-33, LOT C, inițiat de S.C. MOTEXIM PROD S.R.L.

35) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna decembrie 2016.

36) Alte probleme.

P R I M A R,
VIOREL – MARIAN DRAGOMIR

 

Autor Redactia 28 Noiembrie 2016, 11:15 Administrative
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii