Sedinta CLM Braila de iulie

De Redactia 25 Iulie 2016, 16:23 Administrative

CLM Braila va avea sedinta ordinara miercuri 27 iulie la ora 10 in sala CUP Dunarea.

Din ordinea de zi:

1)Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iulie 2016.

2)Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea execuţiei bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Brăila la data de 30.06.2016.

3)Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2016.

4) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare şi Gospodărire Locală Brăila, pe anul 2016.

5) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică Seroplant Brăila, pe anul 2016.

6) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Brăila pe anul 2016

7) Aprobarea ORGANIGRAMEI, a NUMĂRULUI DE PERSONAL și a STATULUI DE FUNCŢII ale SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ SEROPLANT BRĂILA.

8) Modificarea ORGANIGRAMEI şi a STATULUI DE FUNCŢII ale TEATRULUI „MARIA FILOTTI” BRĂILA.

9) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea art.11 din H.C.L.M. Brăila nr.276/27.10.2015 referitoare la ”Stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2016”.

10) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea și acordarea unui mandat special reprezentantului asociat – Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Brăila prin Consiliul Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” Brăila.

11) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea reprezentantului Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ ECO DUNĂREA” Brăila, aprobarea actelor adiționale la Actul Constitutiv și Statutul Asociației și acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Municipal Brăila pentru a vota și semna actele adiționale prin care se modifică Actul Constitutiv și Statutul Asociației, în numele și pe seama Consiliului Local Municipal Brăila.

12) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea chiriei pentru locuințele construite prin ”Programul de construire de locuințe pentru tineri, destinate închirierii”, aflate în proprietatea privată a statului, realizat de către Agenția Națională pentru Locuințe în Municipiul Brăila pentru perioada 14.04.2016 – 31.12.2016.

13) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea participării Municipiului Brăila în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială Brăila, Școala ”Nikos Kazantzakis” Brăila şi Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România, în vederea implementării în comun a unui proiect finanțat prin axa 4 din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, a cofinanțării de 2% din bugetul alocat și a cheltuielilor neeligibile ce rezultă din activitățile gestionate.

14) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea efectuării cheltuielilor pentru întocmirea documentaţiei tehnico – economice care va sta la baza realizării proiectelor prin Axa Prioritară 3 Prioritatea de Investiţii 3.1 Operaţiunea A – Clădiri rezidenţiale a modelului de Contract de mandat ce se va semna între Municipiul Brăila şi asociaţia de proprietari şi împuternicirea primarului municipiului de a semna Contractul de mandat.

15) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Brăila operatorului S.C. Luxten Lighting Company S.A. București.

16) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea contractului de închiriere având ca obiect imobilul situat în Brăila, Str.Rahova nr.154, perfectat cu ASOCIAŢIA ART- TERAPIE.CES.AU, conform H.C.L.M. nr.417/21.12.2015.

17) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Municipiului Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.

18) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea unor amplasamente în vederea desfăşurării de activităţi economice şi culturale generate de Zilele Municipiului Brăila, 10 – 15 august 2016.

19) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr.102/29.03.2016 referitoare la „Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru transferul dreptului de proprietate asupra unor investiții realizate pe terenuri aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, în conformitate cu prevederile art. 2.15, alin.(1) din Regulamentul aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.199/29.07.2015”, cu completările ulterioare.

20) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.210/31.05.2016 referitoare la ”Aprobarea scoaterii la licitație publică în vederea închirierii a unor amplasamente aparținând domeniului public al Municipiului Brăila conform anexelor nr.3a şi 3b la H.C.L.M. nr. 42921.12.2015”.

21) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexelor nr.1 și nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 referitoare la centralizarea suprafeţelor de teren ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcţii cu caracter provizoriu și aprobarea închirierii directe către solicitanți, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.199/2015.

22) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea majorării capitalului social prin emisiunea de noi acţiuni la S.C. „BRAICAR" S.A. BRĂILA.

23) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Graficului de circulaţie pentru serviciul de transport public local de călători prin curse regulate, prestate de S.C. BRAICAR S.A. Brăila, pe traseele nr.34 și nr.35 în regim de urgenţă.

24) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea și modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 275/31.10.2012, modificată prin H.C.L.M. nr. 174/30.06.2014, referitoare la „Acordarea de facilităţi pe mijloace de transport în comun unor categorii sociale de persoane de pe raza Municipiului Brăila”.

25) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea art.1 din H.C.L.M. Brăila nr.176/25.05.2016 referitoare la ˂Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiţii „Extindere rețea apă-canal pe Șos. Râmnicu Sărat până la Șoseaua de Centură”˃.

26) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea cofinanțării obiectivului de investiţii „Extindere rețea apă-canal pe Șos. Râmnicu Sărat până la Șoseaua de Centură”.

27) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea art.1 din H.C.L.M. nr.248/16.09.2008 referitoare la ”Interzicerea expunerii de produse în vederea vânzării pe terenuri aparținând domeniului public și privat al Municipiului Brăila”.

28) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr.2 la H.C.L.M. Brăila nr.215/29.07.2015 referitoare la acordarea dreptului de a executa rețele subterane pe anumite trasee situate în Municipiul Brăila, solicitantei S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice, Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila.

29) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Brăila a terenului situat în Brăila, Str. Dimitrie Bolintineanu nr.5, NCP 75760 în suprafață de 219,00 mp (real măsurat 221,00 mp) şi completarea cu poziţia nr.151 a Capitolului H – Terenurile şi clădirile instituţiilor publice, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011.

30) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Trecerea din domeniul public al Municipiului Brăila în domeniul public al statului a terenului situat în Brăila, str. Plevna, nr.2, cu o suprafață de 940,00 mp.

31) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea sediului social al Fundației LUMINA în imobilul situat în Municipiul Brăila, Aleea Narciselor, nr.1, bloc R8, atribuit acesteia în folosință gratuită până la data de 31.08.2020, conform H.C.L.M. nr.242/27.08.2015.

32) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Darea în administrarea Direcției de Asistență Socială, pe o perioadă de 10 ani a imobilului denumit generic ”Centru Social Multifuncțional pentru comunitatea de romi din cartierul Lacu Dulce”, imobil ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Mina Minovici, nr.2B.

33) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Trecerea din administrarea Şcolii Gimnaziale nr.4 „Alexandru Ioan Cuza”, în administrarea Grădiniței cu program prelungit nr.37 ”Dumbrava Minunată” a imobilului situat în Brăila, Calea Călărașilor, nr.104.

34) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparțin domeniului privat al Municipiului Brăila.

35) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.

36) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare a Liceului Tehnologic ”G.K. Constantinescu”, în dosarele civile înregistrate pe rolul instanțelor de judecată sub nr.820/113/2015, nr.2092/113/2015, nr.2093/113/2015, nr.2094/113/2015 și nr.2095/113/2015.

37) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Constantin Berlescu, nr. 19, în suprafaţă de 252,00 mp, NCP 87258, constituit prin H.C.L.M. nr. 379/21.11.2008 în favoarea domnului VOICU MARIAN.

38) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea și completarea H.C.L.M. Brăila nr. 226/26.06.2013 referitoare la „Constituirea comisiei de licitaţie pentru concesionarea şi închirierea terenurilor aflate în proprietatea Municipiului Brăila” modificată şi completată prin H.C.L.M. nr.67/27.03.2015 H.C.L.M. nr.165/29.06.2015 şi H.C.L.M. nr.9829.03.2016.

39) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 227/23.06.2016 referitoare la „Aprobarea numărului, domeniile de activitate şi componenţa nominală a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Brăila”.

40) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea componenței comisiei prevăzută de art.1 din H.C.L.M. nr.141/2004 referitoare la ”Constituirea Comisiei sociale, în vederea analizării cererilor și repartizării locuințelor aflate în domeniul public și privat al Municipiului Brăila, precum și a locuințelor pentru tineri destinate închirierii construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe”.

41) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea consilierilor locali municipali în Consiliile de Administraţie, precum și în componența Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Brăila.

42) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Validarea componenței Consiliului de Administrație al S.C. „COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE DUNĂREA BRĂILA” S.A., desemnată ca urmare a punerii în aplicare a prevederilor O.U.G. nr.109/2011.

43) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila, ai Direcţiei Serviciilor Publice Brăila şi a membrilor supleanţi pentru a face parte din Comisia de aplicare a Legii nr. 550/2002.

44) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea reorganizării Grupului de Lucru Local (G.L.L.) la nivelul Municipiului Brăila pentru aplicarea Strategiei Guvernului României de Incluziune a Cetăţenilor Români aparţinând Minorităţii Romilor, pentru perioada 2015 – 2020.

45) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea componenţei comisiei prevăzută de art. 3 din H.C.L.M. Brăila nr.4/30.01.2003 referitoare la „Aprobarea novării contractelor de concesiune ce au ca obiect bunuri imobile ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila, în contracte de vânzare cumpărare”.

46) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.70/27.03.2015 referitoare la ”Constituirea Consiliului Consultativ al Direcţiei de Asistenţă Socială și aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Consultativ din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Brăila”.

47) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea componenţei Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Brăila.

48) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila, în comisiile de vânzare şi contestaţie, prevăzute de O.U.G. nr. 68/2008, privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale.

49) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Pantelimon” Brăila.

50) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. <<ECO>> S.A. BRĂILA.

51) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila, acţionar unic, în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. <<BRAICAR>> S.A. BRĂILA.

52) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR S.A. BRĂILA.

53) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE DUNĂREA BRĂILA” S.A.

54) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unor bunuri (teren Perimetrul I) aflate în administrarea R.A. ”ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” BRĂILA.

55) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna august 2016.

56) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Raport privind: Activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în cursul semestrului I al anului 2016.

57) Alte probleme.

 

 

Autor Redactia 25 Iulie 2016, 16:23 Administrative
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii